Svak kildevannspåvirkning, men tilstrekkelig til å gi , men tilstrekkelig til å ha observerbar effekt på artssammensetningen (markert flush-effekt som indikerer tilførsel av bevegelig grunnvann med kildevannsegenskaper i fastmarkssystemer; kildemyr i våtmarkssystemer); = svakt rheogen markfukting; i skogsmarks- og engsystemer storbregne- og høgstaudeskog/eng.