Artssammensetningen omfatter de artene som lever sammen innenfor et gitt område, og beskrives ved å angi hvilke arter som forekommer og eventuelt mengden av dem.

Artssammensetning beskrives ved hjelp av tre flerdimensjonale variabler som igjen består av flerdimensjonale variabler for artsgrupper med ulik mobilitet og grad av tilknytning til arealenhetene. Mengden av en art eller artsgruppe, gjerne referert til som dominans, kan uttrykkes enten som dekning, biomasseandel eller relativ mengde. I prinsippet kan artsmengde angis for alle arter, også de mobile, men det angis normalt kun for ikke-mobile (stasjonære) arter som er lette å observere, for eksempel planter, lav og soppgrupper med langlivete fruktlegemer. For mobile arter er angivelse av forekomst/fravær (som binær variabel) vanligst. Navn på arter (artsvariabler) standardiseres ved nedlasting fra Artsnavnebasen.