Denne komplekse miljøfaktoren beskriver semi-naturlig endret mark uten hevdpreg, som er resultatet av menneskebetingete forstyrrelsesprosesser.

MX Semi-naturlig mark/bunn uten hevdpreg, preget av moderat menneskebetinget forstyrrelse fanger opp alle kjente tilfeller av semi-naturlig endret mark/bunn, som er resultatet av menneskebetingete forstyrrelsesprosesser. Marka er ikke betinget av hevd, og har innbyrdes vesentlig forskjellig artssammensetning.  Klassene er nærmere beskrevet under de respektive hovedtypene.

 

Kunnskapsbehov: 

– 

Kommentarer:

Se beskrivelser av de respektive hovedtypene som skilles ut på bakgrunn av MX-klassene.

Basisklasser