Uttrykker variasjon i «kildestyrke» langs en gradient som kan følges i våtmarkssystemer som fuktes av vann med horisontalt (topogent) grunnvannsspeil, via myr og fastmark som fuktes av (soligent) vann med hellende grunnvannsspeil, til fuktmark og kilder som tilføres vann med kildevannsegenskaper.

Stabile (eustatiske) kilder utgjør endepunktet for økoklinen. Kildevannspåvirkning finner også sted i fastmarkssystemer, fra systemer uten regelmessig tilførsel av grunnvann til frodige lier med tydelig tilførsel av friskt grunnvann (KI∙c) med kildevannsegenskaper (wet flushing; Dahl 1957; se også Samuelsson 1917, Nordhagen 1943, Malmström 1949, R. Økland & Bendiksen 1985, R. Økland & Eilertsen 1993). Begrepet kildestyrke adresserer arealenhetenes totale «kildekarakter», det vil si deres plassering langs en kompleks miljøvariabel som omfatter vanntilførselsstabilitet, «friskhet» (oksygeninnhold), temperaturstabilitet, stabilitet i kjemisk innhold og kanskje også konsentrasjoner av enkelte kjemiske stoffer. Det er fortsatt ikke klarlagt hvilken eller hvilke økologiske enkeltfaktorer som er viktigste årsak(er) til variasjon i artssammensetning langs kildevannspåvirkning (KI).

Variasjonen langs kildevannspåvirkning (KI) finnes ikke bare mellom kildevannspåvirkete områder, men gir seg tydelig til kjenne også innen hvert enkelt område, f.eks. som vegetasjonssonering og variasjon i temperatur fra sentrum til periferi innenfor store kilder med eustatisk kildesentrum [se eksempler fra Rondane i Dahl (1957)], og variasjon fra kildesentrum nedstrøms via svak kilde til kildemyr og myr uten synlig kildevannspåvirkning der eustatiske kilder forekommer i overkanten av større bakkemyrer. Fransson (1972: 28) beskriver denne gradienten slik: «Teoretiskt borde det (...) existera en gradient källvegetation – soligen kärrvegetation – topogen vegetation».

Variasjon relatert til kildevannspåvirkning (KI) er en særlig viktig årsak til variasjon i artssammensetningen i områder med stor storskala-topografisk variasjon (på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet), fordi grovt relieff fremmer forekomsten av kildehorisonter.

Kildevannspåvirkning (KI) er en kompleks miljøvariabel med nulltrinn der det ikke er noen sporbar effekt av tilførsel av vann med «kildevannsegenskaper» og naturlig endetrinn i stabile kilder med en kontinuerlig strøm av vann med nær konstant temperatur.

Kunnskapsbehov

  • Undersøkelser av økologiske forhold (og artssammensetning), inkludert kontinuerlig måling av en rekke økologiske faktorer (vanntemperatur, vanntilførsel, oksygeninnhold og andre kjemiske faktorer) over flere år, i noen utvalgte kilder som representerer hovedvariasjonen i kildenatur i Norge.
  • Sammenstilling av all tilgjengelig informasjon om hvordan plantearter fordeler seg langs kildevannspåvirkning (KI), som grunnlag for å (re)vurdere trinninndelingen og, mer spesifikt, for å operasjonalisere trinngrenser langs kildevannspåvirkning (KI).

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser

Kildevannspåvirkning (KI) er delvis korrelert med vannmetning (VM), slik det kommer til uttrykk i vanntilgangstrekanten (jf. NiN[1] Artikkel 13: Fig. 6; tilpasset NiN versjon 2.1 i NiN[2] Artikkel 5: Fig. B1–1), men det anses å være tilstrekkelig grad av uavhengighet mellom de to LKM’ene til å rettferdiggjøre at de betraktes som egne lokale komplekse miljøvariabler. Observerbar kildevannspåvirkning (KI∙a) innebærer (minst) vekselfuktige forhold (VM∙a); svak kildevannspåvirkning (KI∙b) innebærer (minst) fuktmarksforhold (VM∙b), og klar kildevannspåvirkning (KI∙d+) innebærer så sterk og stabil oppfukting av marka at den tilfredsstiller definisjonen av våtmark (VM∙+). Med disse begrensningene, kan basistrinn langs KI og VM kombineres fritt.

Gradientlengdeberegning og datasettspesifikk trinndeling gjennomført for artslistedatasettene «Planter i kilder» (B04), «Planter og lav i semi-naturlig eng og relaterte natursystem-hovedtyper» (B07), «Planter og lav i skogsmark på fastmark» (B09), «Planter og lav på rabber, i fjellhei og snøleier» (B11) og «Planter og lav på myr» (B12).

Basistrinn