Miljøvariabelen beskriver den gradvise lyssvekkingen, og endringer i enkeltvariabler, blant annet luftfuktighet, fra åpen mark til det innerste av grotter.

Miljøvariabelen gjelder for variasjon i artssammensetning i både terrestriske og akvatiske systemer. Den viser graden av skjerming i grotten sammenliknet med miljøet utenfor grotten. Dette innebærer at den innerste delen av grotten er så sterkt skjermet fra miljøet utenfor at den ikke påvirkes av endringer derfra. Gradienten gjenspeiler også endringene i artssammensetningen for ulike organismegrupper. Under overheng finnes gjerne sterile skorpelav, som gjerne blir borte når det blir for mye skjerming, og i indre deler av dype grotter er det ikke lenger lys nok til at moser kan vokse.

Basistrinn

Trinndelingen angir grad av skjerming i miljøet i grotten sammenliknet med det som er utenfor grotten, og andre forhold som nedbør, nedfall ovenfra og lystilgang. Med dagens kunnskapsgrunnlag er nedre trinn for artsutnyttingsintervallet satt til t.o.m. basistrinn d. Her er det fortsatt lys nok til at moser kan vokse, men ikke i trinn ¤.

Kunnskapsbehov

Kunnskapsgrunnlaget om GS Grottebetinget skjerming er noe mangelfullt når det gjelder variasjonen i artssammensetningen av ulike organismegrupper langs denne lokale komplekse miljøvariabelen. Dette gjelder særlig de indre delene av en grotte. Mer kunnskap om dette vil gi en riktigere inndeling i basistrinnene her.