Sterkt endrete elvevannmasser omfatter vannmassene i elver som har fått sin artssammensetning og økologiske funksjon sterkt og irreversibelt endret gjennom fysiske inngrep (vassdragsreguleringer), kjemiske inngrep (irreversibel forurensning, eutrofiering, kjemisk behandling mot parasitter etc.) eller biologiske inngrep (utsetting av fiskearter som gjennomgripende har endret den trofiske strukturen og dermed artssammensetningen, etc.).

Akerselvas nedre løp nedenfor Vaterlands bru i Oslo. Elver som renner gjennom byer og tettsteder har ofte kunstmarksbunn.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Omfatter elvevannmasser i vannforekomst som blir klassifisert som sterkt modifisert i henhold til Vannveilederen (jf. Vannrammedirektivet; Anonym 2013). Begrepet sterkt modifisert vannforekomst er definert som «forekomst av overflatevann som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter, og som er utpekt som sterkt modifisert i medhold av Vannforskriften § 5.»

Variasjon

Artssammensetningen i sterkt endrete elvevannmasser avhenger av type og omfang av inngrep som er årsaken til den sterke endringen. Sannsynligvis finnes så store individuelle variasjoner mellom sterkt endrete elvevannmasser at de vanskelig lar seg kategorisere. Tentativt er hovedtypen delt inn i tre grunntyper på basis av en kategorisering av inngrep i tre typer [sterk endring av vannmasser (SY)], mens tLKM og uLKM for F1 Elvevannmasser er inkludert som uLKM for å kunne beskrive og sammenlikne med miljøegenskaper som er årsak til variasjon i elvevannmasser som ikke er sterkt endret.

Kunnskapsbehov

Grunntypeinndeling

L4 er delt i 3 GT for 3 tLKM SY.