Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel omfatter bunnsystemer i meromiktiske innsjøer (innsjøer uten utskifting av bunnvannet, det vil si med permanent stagnerende bunnvann) samt bunnsystemer i innsjøer der forholdene nær bunnen er anoksiske i perioder som er lange nok til at artssammensetningen er vesentlig endret (ved bl.a. fiskedød) i forhold til normal innsjøbunn.

Anoksi forårsaker først og fremst reduksjon i artstilfang og artsrikdom, men noen spesialtilpassete arter kommer også til, f.eks. svovelbakterier.

Bunnsystemene i meromiktiske innsjøer kjennetegnes av svært spesielle kjemiske forhold (flere ulike typer spesielle kjemiske forhold forekommer). Fordi vannet ikke sirkulerer, sedimenteres alt tilført materiale og oksygenmangelen er permanent. Artsmangfoldet er lavt og består av spesialtilpassete arter. Det finnes relativt få meromiktiske innsjøer i Norge, og permanent anoksisk innsjøbunn (OM∙2) er derfor en relativt sjelden naturtype.

Meromiktiske innsjøer kan deles i flere kategorier på grunnlag av årsaken til at bunnvannet ikke sirkulerer, og variasjon i kjemiske forhold på bunnen (se NiN[1]AR6). J. Økland & K. Økland (1998) lister opp et tjuetall meromiktiske sjøer i Norge og gir utfyllende beskrivelser av noen av dem.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

L6 Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel skilles fra L3 Afotisk limnisk sedimentbunn ved at artssammensetningen bærer betydelig preg av oksygenmangelepisoder. Først ved langvarig hypoksi (< 2 mg O2/L) eller periodisk anoksi (oksygenfrie forhold; OM∙b¤) som fører til irreversibel fiskedød og mangel på oksygenfølsomme arter, passeres grensa til L6.

Variasjon

Oksygenmangel (OM) er behandlet som en artsuttynningsgradient som er delt i to trinn. 

J. Økland & K. Økland (1996) antyder at bakteriesamfunnene i kalkrike sjøer (kalksjøer; KA∙hi?) skiller seg fra bakteriesamfunnene i mindre kalkrike sjøer. KA er derfor tentativt inkludert som uLKM for L6.

Kunnskapsbehov

Sammenstilling av kunnskap om variasjon i bunntilknyttet artssammensetning langs OM i den afotiske beltet, med sikte på en skarpere definisjon av grensa mellom L3 og L6 og test av den hovedtypetilpassete trinninndelingen av L6 basert på OM.

Grunntypeinndeling

L6 er delt i 2 GT for tLKM OM.