Natur i Norge (NiN) er samfunnets felles verktøy for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. NiN møter ulike sektorers behov for et felles begrepsapparat, og håndterer naturvariasjon på alle skalaer. Systemet håndterer alt fra de de store formasjonene som danner et landskap, ned til rota som huser bolet til et insekt.

Skalatilpassede inngangsporter

De som ønsker å beskrive natur kan ha svært ulike utgangspunkt og perspektiver, ut ifra faglig bakgrunn og hva formålet med beskrivelsen er. En som utreder konsekvenser av veiutbygging vil ofte ha behov for å beskrive natur i stor skala mens en som studerer livet til barkebiller trenger å beskrive den i svært liten. NiN ivaretar de ulike brukerne ved å tilby skalatilpassede inngangsporter:

De ulike inngangsportene kalles Naturmangfoldnivå, og du finner mer om dem på denne siden.

NiN-systemet skal være heldekkende for Norge og skal kunne anvendes på all natur, fra de store havdyp til de høyeste fjell, og fra Skagerrak i sør til Svalbard i nord.

Samler kunnskap på tvers av fagtradisjoner

NiN møter samfunnets behov for beskrivelse av natur og tilbyr et felles system på tvers av sektorer og fagtradisjoner. Dette gjør resultater fra kartlegging og registrering av natur nyttige for langt flere enn de som opprinnelig kartla den, og kan på den måten bidra til et kunnskapsløft for naturen. Med NiN får samfunnet et felles system, men også et felles vokabular for det vi observerer i naturen. Det gjør kommunikasjon på tvers av sektorer mindre komplisert.

Forankret i vitenskap

NiN-systemet er vitenskapelig basert og er bygd på gjeldende kunnskap. Det vil si at systemet vil utvikle seg etter hvert som ny kunnskap og erfaringer hentes inn. For å sikre høy vitenskapelig kvalitet på arbeidet med NiN er det etablert et vitenskapelig råd som samles jevnlig for å ta stilling til endringsforslag og prinsipper for NiN. Du kan følge rådets aktivitet på sidene om vitenskapelig råd for NiN, der møtereferater legges ut fortløpende.