Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter (Svalbard)

Senecio vulgaris åkersvineblom

Gjelder for Svalbard og sjøområder.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Åkersvineblom Senecio vulgaris er funnet én gang på Svalbard: i Virgohamna på Danskeøya i 1898 (Andersson & Hesselmann 1900). Det er overraskende at denne arten - som er et vanlig ugras i nesten hele fastlands-Norge - ikke er funnet flere ganger og flere steder. Arten er trolig for varmekrevende til å reprodusere og danne bestand på Svalbard og innføres dessuten sjelden.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk på Svalbard

Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1881 1900 Danskeøya: Virgohamna 1898 4
( 4   *  1)
Sv

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
Subtropisk - Fuktig
 • Europa
 • Asia
Europa, Nordvest-Afrika og Vest-Asia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Uspesifisert
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Subtropisk - Fuktig
 • Europa
 • Asia
Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Sør-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Trolig kommet med en eller annen form for vektor fra Nord-Europa.

Første observasjon på Svalbard

Første observasjon - 1898

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1898 Danskeøya: Virgohamna

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Andersson, G. & Hesselmann, H. 1900. Bidrag till kännedomen om Spetsbergens och Beeren Eilands kärlväxtflora grundade på iakttagelser under 1889 års svenska polarexpedition. Bih. K. Svenska Vet. Akad. Handl. 26: 1-88

Siden siteres som:

Elven R og Westergaard KB (2018, 5. juni). Senecio vulgaris, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 20. April) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/S/94