Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter (Svalbard)

Tussilago farfara hestehov

Gjelder for Svalbard og sjøområder.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Hestehov Tussilago farfara ble funnet ved fjøset i Barentsburg i 1988 (Liska & Soldán 2004). Planten ble bare funnet med blad. Den er for varmekrevende til å reprodusere og danne bestand på Svalbard, men det er mulig at den kan holde seg lenge på enkelte steder ved vegetativ vekst.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk på Svalbard

Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1981 2000 Barentsburg 1988 4
( 4   *  1)
Sv

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
Europa, Nord-Afrika, Vest- og Sentral-Asia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Uspesifisert
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Trolig kommet inn med dyrefôr fra Russland (innen naturlig utbredelsesområde).

Første observasjon på Svalbard

Første observasjon - 1988

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1988 Barentsburg

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 10

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Liska, J. & Soldán, Z. 2004. Alien vascular plants recorded from the Barentsburg and Pyramiden settlements, Svalbard. Preslia 76: 279-290

Siden siteres som:

Elven R og Westergaard KB (2018, 5. juni). Tussilago farfara, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 2. March) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/S/69