Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter (Svalbard)

Melilotus officinalis legesteinkløver

Gjelder for Svalbard og sjøområder.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

En vegetativ plante forsøksvis bestemt til legesteinkløver Melilotus officinalis er funnet på avfallsplassen i Longyearbyen i 1928 (Høeg & Lid 1929). Planten hadde bare noen få blad, og artene av denne slekta er vanskelige å identifisere uten blomster eller helst frukt. Arten har stabil reproduksjon bare nord til Trøndelag. Den er altfor varmekrevende til å kunne blomstre, for ikke å si reprodusere og danne bestand, på Svalbard, nå og i all rimelig framtid.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk på Svalbard

Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1921 1940 Longyearbyen 1928 4
( 4   *  1)
Sv

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Uspesifisert
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
Sør-Europa, Vest-Asia og Nord-Afrika.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Uspesifisert
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innførselsmåte og hvor fra er helt ukjent. Arten var ikke svært vanlig i fastlands-Norge på den tida den ble funnet på Svalbard, og innførselen kan være fra andre deler av Europa.

Første observasjon på Svalbard

Første observasjon - 1928

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1928 Longyearbyen

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Høeg, O.A., Lid, J. 1928. Adventive plants in Spitsbergen K. Norske Vid. Selsk. Forh. I 59: 176-178

Siden siteres som:

Elven R og Westergaard KB (2018, 5. juni). Melilotus officinalis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 1. March) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/S/63