Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter (Svalbard)

Gjetertaske Capsella bursa-pastoris

Dørstokkart. Vurdert for Svalbard og sjøområder.

Ingen kjent risiko NK

Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 1,1

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
[11] 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 1

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter (Svalbard) og er terrestrisk.

Gjetertaske Capsella bursa-pastoris er en nokså kortlevd, flerårig urt uten klonal vekst, med seksuell frøreproduksjon. Arten har reproduserende bestander i Skandinavia opp i lågalpint belte og ut til sørarktisk sone på Finnmarkskysten. Av de seks funnene på Svalbard er ett uten opplysninger om stadium, ett vegetativt, ett i blomst, og tre med ung frukt. Frøene spres nokså passivt, men henger lett fast i folk og dyr og følger med transporter.

Arten er funnet fire ganger i Ny-Ålesund (1920, 1921, 1958, 1965) og to ganger i Barentsburg (1988, 1993). Antallet funn betyr lite fordi botanikere sjelden har sett etter fremmede planter på Svalbard. Det er overraskende at arten aldri er funnet i Longyearbyen eller Pyramiden, de to bosetningene som ligger i de varmeste, men også mest kontinentale delene.

Arten er kommet inn med ulike vektorer fra fastlandet (Norge og Russland), trolig oftest med dyrefôr. Ingen spredning lokalt er registrert foreløpig.

Arten har potensial for å etablere mer permanente bestander på Svalbard dersom klimaet fortsetter å endre seg. Potensialet er trolig større i kyststrøkene (der Ny-Ålesund og Barentsburg ligger) enn inne i fjordbotnene (der Longyearbyen og Pyramiden ligger). Vi anser ikke at arten har potensial for spredning ut fra bosetningen, og dermed heller ikke til mark som ikke er sterkt endret.

Ingen negativ økologisk effekt er kjent eller forventet.

Konklusjon

Gjetertaske vurderes til ingen kjent økologisk risiko. Det er usikkert om gjetertaske reproduserer på Svalbard foreløpig, og vi fører den derfor som en dørstokk-art fordi den kan ha potensial til å reprodusere og danne bestander i framtida. Den kan ha hatt reproduksjon i Ny-Ålesund i tidligere tider, men her har både næringsvirksomheten endret seg sterkt, og området er blitt ekstremt hardt rein- og gåsebeitet, og arten er ikke registrert etter 1965 (og heller ingen andre fremmede planter). I Barentsburg kan den være permanent allerede. Arten vil mest trolig være begrenset til sterkt endret fastmark i bosetningene, og vi oppfatter den ikke som noen trussel mot natur på Svalbard.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 1   < 10 år       ⇑

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Arten er ikke dokumentert som reproduserende på Svalbard i dag, men vi antar at den kan reprodusere enkelte år, med et svært lågt individtall (under 50). Vi angir lågeste tidsintervall for forventet median levetid, med usikkerhet oppover for å ta høgde for framtidig utvikling.
Gjeldende rødlistekriterium
D1
Rødlistekategori
CR

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 1   < 50 m/år      

Estimeringsmåte b) Literaturdata på spredningshastighet
Litteraturverdi på spredningshastighet (m/år)
39
Antall utgangspunkt for spredning
1
Ekspansjonshastighet i m/år
39
Antakelser for litteraturestimatet er basert på
Bygd på et antatt forekomstareal på 12 km2 om 50 år.

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Forventete klimaendringer vil kunne føre til at denne arten reproduserer effektivt (eller mer effektivt) på Svalbard. Vurderingen som en dørstokkart bygger på antatt klimaendring.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Gjetertaske vil, dersom den begynner å reprodusere effektivt på Svalbard, være begrenset til den klimatisk mest gunstige sonen: mellomarktisk.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Gjetertaske kan være på randen til etablering i bosetninger på Svalbard. Vi antar at den kan være etablert i minst to bosetninger innen 50 år.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 8 12 16

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk på Svalbard

Arten er funnet fire ganger i Ny-Ålesund (1920, 1921, 1958, 1965) og to ganger i Barentsburg (1988, 1993). Antallet funn betyr lite fordi botanikere sjelden har sett etter fremmede planter på Svalbard. Det er overraskende at arten aldri er funnet i Longyearbyen eller Pyramiden, de to bosetningene som ligger i de varmeste, men også mest kontinentale delene.
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1901 1920 Ny-Ålesund 1920 4
( 4   *  1)
Sv
1921 1940 Ny-Ålesund 1921 4
( 4   *  1)
Sv
1941 1960 Ny-Ålesund 1958 4
( 4   *  1)
Sv
1961 1980 Ny-Ålesund 1965 4
( 4   *  1)
Sv
1981 2000 Barentsburg 1988, 1993 4
( 4   *  1)
Sv

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
Gammel kulturfølgeplante, trolig opprinnelig fra Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Subtropisk - Kappregionen
 • Afrika
Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Afrika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innført flere ganger, trolig både fra Russland og Norge, fra områder utafor det naturlige utbredelsesområdet.

Første observasjon på Svalbard

Første observasjon - 1920

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1920 Ny-Ålesund 1921 Ny-Ålesund

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
av fôr eller agn Introduksjon Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Pågående
øvrig/ukjent forurensning Introduksjon Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Pågående
øvrige blindpassasjerer Introduksjon Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Pågående Arten har potensial til å være blindpassasjer på ulike måter, men ingen konkrete er dokumentert.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 3

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Elven R og Westergaard KB (2018, 5. juni). Capsella bursa-pastoris, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2020, 30. november) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/S/39