Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter (Svalbard)

Stellaria graminea grasstjerneblom

Gjelder for Svalbard og sjøområder.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Grasstjerneblom Stellaria graminea er en flerårig urt med frøreproduksjon og med noe klonal vekst. Den er funnet som vegetativ i Barentsburg i 1988 (Liska & Soldán 2004), 1993 (R. Elven, herb. O) og 2008 (Alsos et al. 2015) og blomstrende i Pyramiden i 1988 (Liska & Soldán 2004). Arten kan ha vært permanent i Barentsburg i hele perioden; individene har klonal vekst med jordstengler og kan i prinsippet leve nesten evig. Arten vurderes likevel å være for varmekrevende til å kunne reprodusere og danne bestand på Svalbard, nå og i rimelig framtid. Den reproduserer knapt over eller nord for skoggrensa i Skandinavia.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk på Svalbard

Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1981 2000 Barentsburg 1988 1993, Pyramiden 1988 8
( 8   *  1)
Sv
2001 2016 Barentsburg 2008 4
( 4   *  1)
Sv

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
Europa og Vest-Asia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Oseania

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Trolig kommet inn med grasfrø og/eller dyrefôr fra Russland (innen naturlig utbredelsesområde).

Første observasjon på Svalbard

Første observasjon - 1988

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1988 Pyramiden

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 5

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Liska, J. & Soldán, Z. 2004. Alien vascular plants recorded from the Barentsburg and Pyramiden settlements, Svalbard. Preslia 76: 279-290
 • Alsos, I.G., Ware, C. & Elven, R. 2015. Past Arctic aliens have passed away, current ones may stay. Biological Invasions 17: 3113-3123

Siden siteres som:

Elven R og Westergaard KB (2018, 5. juni). Stellaria graminea, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2022, 18. mai) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/S/20