Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater

Leptoglossus occidentalis

Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Høy risiko HI

Arten har stort invasjonspotensiale, og liten økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 4AB,2E

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 [42]
11 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 4AB

Økologisk effekt: 2E

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Nebbmunner og er terrestrisk.

Leptoglossus occidentalis er en stor og kraftig kanttege. Arten er innført til Europa fra Nord-Amerika, og har hatt en eksplosiv spredning på det Europeiske kontinentet, og påvist også i Afrika og Asia (Werner 2011, Gapon 2016).

Arten er til nå registrert på en lokalitet i Rogaland, en i Hordaland og tre i Vest-Agder. Den er i tillegg påvist i Nordsjøen. Den har kommet til Norge i 2009 og 2016, trolig som en influx fra kontinentet. Det er derfor noe usikkert om arten er etablert i Norge, og vi behandler den derfor her som en dørstokkart.

Arten har en betydelig egenspredning, som funn fra Nordsjøen bekrefter. Arten overvintrer som voksen, og søker da til menneskeskapte konstruksjoner og annet. Av den grunn er det påvist individer i ulike handelsvarer og transportmidler.

Invasjonspotensialet til denne arten i Norge er enormt, selv om det er en viss usikkerhet i artens klimatiske tålegrense. Det er mulig at Sørlandskysten utgjør artens nordgrense i Europa (Barta 2016), men arten kan muligens også spre seg nordover langs kysten til Nordland (Zhu et al. 2014).

Arten lever på kongler av en rekke ulike bartrær, og kan redusere frøproduksjonen (Lesieur et al. 2014). . Den kan også bidra til å overføre soppsykdommer.

Konklusjon

Leptoglossus occidentalis er til nå i Norge registrert på fem lokaliteter på Sørvestlandet (Hordaland, Rogaland og Vest-Agder). Det er noe usikkerhet omkring etableringspotensialet i Norge pga klimatiske faktorer, men om den etableres vil den kunne spre seg over store områder med tanke på egnede habitat. Hvis arten etablerer seg, vil den kunne påvirke andre arter med samme levesett, samt frøsetting hos vertsplanter som furu og gran. Arten vurderes derfor til Høy risiko.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Arten settes til rødlistekategori LC siden den vil kunne få et stort utbredelsesareal i Norge.
Rødlistekategori
LC

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 500 m/år      

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
20
Beskriv underliggende antakelser og data
Arten har en enorm spredningsevne. Spredningen i Europa, og i spredningsfronten vil overstige 500m/år.
Ekspansjonshastighet i m/år
538.31

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 2   Liten effekt      

Stedegen art   Nøkkel­art Effekt Lokal skala Type inter­aksjon Dis­tanse­effekt Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
Pinus sylvestris LC Nei Moderat Nei Fytofagi Nei Ja
Pinus sylvestris LC Nei Svak Nei Konkurranse om plass Nei Nei

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%       ⇑

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt       ⇑

Stedegen art Nøkkel­art Para­sittens viten­skapelige navn Para­sittens øko­logiske effekt Lokal skala Er para­sitten ny for denne verts­arten Er para­sitten fremmed i Norge Er smitte Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
Pinus sylvestris Nei Diplodia pinea 1 Nei Nei Nei Antatt

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

Klimaendringer vil endre hvilke areal arten kan invadere i Norge.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Vil trolig først og fremst kunne etablere seg i boreonemoral sone, og muligens i boreal sone langs vestkysten nordover.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 10 3 5 10 30 50 100
Forekomstareal (km2) 24 3 5 10 72 120 240
Utbredelsesområde (km2) 8000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Det er en del usikkerhet i forhold til artens klimatiske begrensing. Barta (2016) beregnet at det ikke ville være nok døgngrader til at arten kunne ha en generasjon i året i Skandinavia. Zhu et al. (2014) modellerte for øvrig at det store deler av den norske vestkysten opp til Finnmark kunne være egnet for arten.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 120 240 360

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Arten er til nå registrert på en lokalitet i Rogaland, en i Hordaland og tre i Vest-Agder. Den er i tillegg påvist i Nordsjøen. Den har kommet til Norge i 2009 og 2016, trolig som en influx fra kontinentet. Det er derfor noe usikkert om arten er etablert i Norge, og vi behandler den derfor her som en dørstokkart.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
2009 2015 Va,Ro
2016 2017 10
( 10   *  5)
24
( 24   *  5)
Observasjon i Nordsjøen tatt ut av utbredelsesareal. Va,Ro,Ho

Utbredelseshistorikk i utlandet

Arten dukket først opp i Europa i Vicenza (Italia) høsten 1999. Senere spredte den seg til andre områder i Italia, til flere sørliggende og sentrale deler av Europa før den dukket opp på sørspissen av Storbrittania i 2008-2009. De første skandinaviske funn stammer fra Danmark hvor arten ble registrert to steder i 2009 (Mjøs et al. 2010). Arten har en veldig god flygeevne og det er sannsynlig at arten kan ha spredt seg til Storbrittania ved egen maskin over den engelske kanal (Malumphy 2008).

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
L. occidentalis er en nordamerikansk art med naturlig utbredelse i vestlige deler av Nord-Amerika fra Mexico i sør til Canada i nord.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Subtropisk - Fuktig
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
Tropisk -
 • Asia
L. occidentalis har spredt seg østover i USA, og er i 2017 også påvist i Sør-Amerika (Chile). Arten er påvist i store deler av Europa, enkelte steder i Russland og er også påvist i Asia (Japan, Korea) og Afrika (Marokko, Tunisia) (Werner 2011, Gapon 2015). Arten har spredt seg over hele Europa i løpet av en 10-års periode fra 1999 til 2009.

Kom til vurderingsområdet fra

 • Annet sted (utlandet)

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 2000-2009

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs 2009 Lindesnes
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 2009 Klepp

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T4 Fastmarksskogsmark
 • 1AR-A-0_B: Bartrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant
0.0-1.9
0.0
TS-T5_1 nåleverk og reproduktive deler av gran
0.0
TS-T5_2 nåleverk og reproduktive deler av furu
0.0
TS-T5_3 nåleverk og reproduktive deler av bartrær
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
med kjøretøy (biler, tog) Ukjent Ukjent Ukjent Arten er påvist å spres med transportmidler i Europa.
som annen smitte/forurensninger på/med planter Ukjent Ukjent Ukjent Er antatt å kunne spre seg med juletrehandel.

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
som annen smitte/forurensninger på/med planter Introduksjon Ukjent Ukjent Ukjent Arten er ikke påvist importert med plantemateriale til Norge, men arten er trolig spredt i USA blant annet med juletrær (Gall 1992).
med container/last Introduksjon Ukjent Ukjent Ukjent Arten er påvist å kunne spres med frakt av varer (Gall 1992). Overvintrende individer kan trolig benytte kjøretøyer, containere og annet, og slik sett spres til nye områder.
egenspredning Introduksjon Ca. årlig Ukjent Ukjent Arten kan trolig spre seg langt med egenspredning, siden den har en sterk og rask flukt (Gall 1992). Norske funn på innstallasjoner i Nordsjøen tyder på det samme (Endrestøl & Hveding upubl.).
egenspredning Spredning Ukjent Ukjent Pågående

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Arten er påvist å kunne bite mennesker (Hornok & Kontschan 2017).
Økonomiske effekter
Arten overvintrer innendørs i ansamlinger. Overvintrende individer av arten er påvist å kunne lage hull i vannrør av plast (PEX) (Bates 2005).
Grunnleggende livsprosesser
 • Primærproduksjon
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Malumphy, C., Botting, J., Bantock, T. & Reid, S. 2008. Influx of Leptoglossus occidentalis Heidemann (Coreidae) in England Het News 12: 7-9
 • Mjøs, A.T., Nielsen, T.R. & Ødegaard, F. 2010. The Western Conifer Seed Bug (Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910) (Hemiptera, Coreidae) found in SW Norway Norwegian Journal of Entomology 57: 20-22
 • Bates, S.L. 2005. Damage to common plumbing materials caused by overwintering Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae) Can. Entomol. 137: 492–496
 • Hornok, S. & Kontschán, J. 2017. The Western Conifer Seed Bug (Hemiptera: Coreidae) Has the Potential to Bite Humans Journal of Medical Entomology 2017: 1-3
 • Gall, W.K. 1992. Further eastern extension and host records for Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae): well-documented dispersal of a household nusiance. Great Lakes Entomologist 25: 159-171.
 • Werner, D.J. 2011. Die amerikanische Koniferen-Samen-Wanze Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) als Neozoon in Europa und in Deutschland: Ausbreitung und Biologie. Entomologie heute 23(2011): 31–68.
 • Gapon, D.A. 2015. First record of Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Morocco. Heteropterus Revista de Entomología 15(2): 161–163.
 • Barta, M. 2016. Biology and temperature requirements of the invasive seed bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Europe. J. Pest Sci. 89: 31–44.
 • Zhu, G-P., Rédei, D., Kment, P. & Bu, W-J. 2014. Effect of geographic background and equilibrium state on niche model transferability: predicting areas of invasion of Leptoglossus occidentalis. Biol Invasions 16: 1069–1081
 • Lis, J.A., Lis, B. & Gubernator, J. 2008. Will the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe? Zootaxa 1740: 66–68.
 • Lesieur, V., Yart, A., Guilbon, S., Lorme, P.. Auger-Rozenberg, M.-A. & Roques, A. 2014. The invasive Leptoglossus seed bug, a threat for commercial seed crops, but for conifer diversity? Biol. Invasions 16: 1833–1849.

Siden siteres som:

Endrestøl A, Elven H, Hatteland BA, Gammelmo Ø, Ottesen P, Søli G, Velle G, Åstrøm S og Ødegaard F (2018, 5. juni). Leptoglossus occidentalis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2020, 5. desember) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/716