Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Amfibier og reptiler

Trachemys scripta rødøreterrapin

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Den nordamerikanske rødøreterrapin Trachemys scripta elegans er blitt holdt i vivarium i Norge og i resten av Europa/ verden gjennom mange tiår. Mange steder er arten blitt satt ut i naturen eller har rømt. I f.eks. Tyskland og Storbritannia kan en derfor påtreffe rødøreterrapiner i høyt antall langs bredden av elver og sjøer; de er også funnet i naturen i Danmark og Sverige. Rødøreterrapinen er i mange land ansett å være en invaderende art med stor negativ økologisk effekt, og arten ble i 1997 forbudt innført til EU m.fl. (CABI 2014). I Europa har rødøreterrapinen imidlertid bare vært i stand til å formere seg i Middelhavsområdet, f.eks. i Italia, Spania og Frankrike (Cadi and Joly 2004).

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0
Forekomstareal (km2) 0
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Ingen kjent bestand, men flere enkeltfunn av utsatte eller rømte dyr, f.eks. i Sandnes og i Stavanger i 2008 og senere. Under et varmere klimaregime vil muligens ikke-reproduserende bestander dannes i de klimatisk beste områdene i Norge, f.eks. i Østfold eller Vestfold.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 0

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1950 2008 Sotra i Hordaland 1
( 1   *  1)
2
( 2   *  1)
Dette er bare ett tilfelle av mange introduksjoner eller rømminger. Det er kjent to tilfeller av egglegging (Sotra), men vellykket formering/ klekking av egg er så godt som utelukket. Ho

Utbredelseshistorikk i utlandet

Arten (underarten) stammer fra Nord- og Mellom-Amerika, men er i løpet av 1900-tallet blitt spredt som hobbydyr til alle verdensdeler.

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Uspesifisert
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Fuktig
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
Tropisk -
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Uspesifisert
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Fuktig
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Tørt
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Kappregionen
 • Afrika
Tropisk -
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Ukjent -
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Det er vanskelig å angi alle klimasonene pr kontinent, da funnregistreringene er for upresise.

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Rødøreterrapin er funnet flere ganger i det fri i Norge. I 2008 ble en hunn funnet eggleggende (9 egg) ved Foldnes kirke på Sotra i Hordaland.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 2000-2009

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs) 2008 Sotra
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
L4 Helofytt-ferskvannssump
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
privatpersoners egenimport Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående Denne skilpadda ble tidligere solgt lovlig i dyrebutikker. Dyra kan bli gamle, og i dag foregår nok fortsatt en del eierskifter. Selv om arten er EU-bannlyst, skjer trolig en del import privat.

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
øvrig utsetting Introduksjon Ca. årlig Ukjent Pågående Noen synes kanskje det er spennende å se om kjeledyret overlever i naturen?
kjæledyr (inkl. fra private terrarier/akvarier) Introduksjon Ukjent Ukjent Pågående Dersom skilpadda holdes i privat hagedam, kan den lett rømme.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 30

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
 • Rekreasjon, friluftsliv og naturbasert reiseliv
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Dolmen D og Skei JK (2018, 5. juni). Trachemys scripta, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 5. februar) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/65