Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater

Euophryum confine

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Mangler tekst:

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1960 2011 Ho

Utbredelseshistorikk i utlandet

Stammer fra New Zealand (Sauard et al. 2010)

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Subtropisk - Fuktig
 • Oseania

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
Subtropisk - Fuktig
 • Europa
 • Oseania

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1980-1989

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs 1980 Bergen
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Økonomiske effekter
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Effekter på opphavsbestanden

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
 • Sauvard, D., Branco, M. Lakatos, F., Faccoli, M., Kirkendall, L.R. 2010. Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionoidea). Chapter 8.2. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 219–266

Siden siteres som:

Ødegaard F, Endrestøl A, Elven H, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G og Åstrøm S (2018, 5. juni). Euophryum confine, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 11. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/348