Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater

Dalotia coriaria

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 2A,1

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 [21] 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 2A

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Biller og er terrestrisk.

Dalotia coriaria er en småkortvinge som er knyttet til dødt organisk materiale der den lever som predator på små invertebrater.

Første gang registrert i Norge i 1919 (Ødegaard og Tømmerås 2000). Arten er mye brukt i biologisk kontroll i Europa, men er ikke brukt i Norge. Arten er en predator som jakter andre små invertebrater.

Arten har stor evne til både egenspredning og spredning med mennesker.

Arten er trolig utbredt over det meste av lavlandet i Norge. Kan spre seg videre nordover og oppover i høyden.

Arten har ingen kjente økologiske effekter.


Konklusjon

Dalotia coriaria er etablert over det meste av Sør-Norge i lavlandet og har stort spredningspotensiale. Det er ikke påvist negativ økologiske effekter. Arten er vurdert til lav risiko

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Svært vanlig art i Norge
Gjeldende rødlistekriterium
b2
Rødlistekategori
lc

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 1   < 50 m/år      

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
10
Beskriv underliggende antakelser og data
Har trolig inntatt de aller fleste potensielle områder.
Ekspansjonshastighet i m/år
19.94

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 16 1 16 16 16
Forekomstareal (km2) 40 200 500 1000 8000 20000 40000
Utbredelsesområde (km2) 7094
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 80

Potensiell utbredelse

Svært vanlig art som ikke ser ut til å være begrenset i utbredelse.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 20000 50000 100000

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Første gang registrert i Norge i 1919 (Ødegaard og Tømmerås 2000). Arten er mye brukt i biologisk kontroll i Europa, men er ikke brukt i Norge. Arten er en predator som jakter andre små invertebrater.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1800 2011 2
( 2   *  1)
8
( 8   *  1)
OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,St
1950 2017 16
( 16   *  1)
40
( 40   *  500)
Svært vanlig art som ikke ser ut til å være begrenset i utbredelse. OsA,Bu,Ve,Aa,St

Utbredelseshistorikk i utlandet

Spredt i Europa på begynnelsen av det 20ende århundret. Arten er etablert i store deler av Europa inkludert Sverige og Finland (Ødegaard 1999, Denux et al. 2010).

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Temperert - Nemoral
 • Europa
Temperert - Tørt
 • Europa
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1900-1949

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1919 ukjent

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
TS-T10 Dødt plantemateriale
0.0
T4 Fastmarksskogsmark
0.0-1.9
0.0
T40 Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
0.0-1.9
0.0
T42 Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastmark med intensivt hevdpreg
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
av habitatmateriale, jord o.l. Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
egenspredning Spredning Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
av habitatmateriale, jord o.l. Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
 • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
 • Palm, T. 1970. Skalbaggar. Coleoptera Kortvingar: Fam. Staphylinidae Underfam. Aleocharinae (Atheta) Häfte 6. Svensk Insektfauna 51
 • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78

Siden siteres som:

Ødegaard F, Endrestøl A, Elven H, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G og Åstrøm S (2018, 5. juni). Dalotia coriaria, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2021, 14. mai) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/334