Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Moser

Lunularia cruciata månemose

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 2A,1

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 [21] 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 2A

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Moser og er terrestrisk.

Månemose Lunularia cruciata er en talløs levermose. Den vokser på forstyrra jord i menneskeskapte habitat. I Norge og Skandinavia er kun vegetativ formering ved spesialiserte grokorn kjent.

Arten er kun kjent fra Botanisk hage i Oslo, dagens status er ikke kjent da den ikke er rapportert siden 1930, men vi antar at den fortsatt forekommer der.

Kan potensielt spre seg via jord sammen med prydplanter/potteplanter. Egenspredning vi grokorn kan også skje, men trolig kun over kortere distanser.

Arten virker å et svakt invasjonspotensial i boreale områder.

Ingen kjente økologiske effekter.

Konklusjon

Månemose Lunularia cruciata er vurdert til å utgjøre lav risiko LO. Den har et svakt invasjonspotensial, men vi mangler undersøkelser etter 1930 som viser artens faktiske status hos oss.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 3   60 - 649 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Kun kjent fra Botaniska hage i Oslo.
Gjeldende rødlistekriterium
D2
Rødlistekategori
VU

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 1   < 50 m/år      

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
0
Beskriv underliggende antakelser og data
Vi har ingen nye data om arten.
Ekspansjonshastighet i m/år
0

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

En klimaforbedring kan ha en positiv effekt for arten igjennom økt areal med tilgjengelig habitat.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Arten er ikke kjent fra boreale og alpine områder.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 0 1 0
Utbredelsesområde (km2) 0
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 100

Potensiell utbredelse

Vi har ingen kunnskap om dagens status for arten i Botanisk hage i Oslo. Vi kan derfor heller ikke si noe om bestandsstørrelse, forekomstareal og utbredelsesområde, annet en det er sankk om en begrenset forekomst.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Arten er kun kjent fra Botanisk hage i Oslo, dagens status er ikke kjent da den ikke er rapportert siden 1930, men vi antar at den fortsatt forekommer der.
for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1950 2017 100
( 100   *  1)
4
( 4   *  1)
Arten er ikke kjent utenfor Botanisk hage i Oslo.
OsA

Utbredelseshistorikk i utlandet

Arten virker å være spredt til ulike deler av verden, og er de fleste steder knyttet til menneskeskapte habitat. I Storbritania er arten spredt over det meste av landarealene i sør, mens det forekommer mer spredt i nord.

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Dette er en art som trolig har sin naturlige utbredelse rundt Middelhavet og er spredt rundt i verden fra dette området. Den regnes som introdusert i Nord-Europa.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

I Norge og Skandinavia er arten innført med potteplanter til hageanlegg.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1900-1949

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs) 1900? Botanisk hage, Oslo
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T42 Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastmark med intensivt hevdpreg
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
av habitatmateriale, jord o.l. Introduksjon Ukjent Ukjent Ukjent

Reproduksjon

 • Aseksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 3

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen
Økonomiske effekter
Ingen
Grunnleggende livsprosesser
 • Fotosyntese
 • Primærproduksjon
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ikke kjent
Effekter på opphavsbestanden
Ikke kjent

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16: 1-343
 • Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of nordic liverworts and hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund.
 • Blockeel, T.L., Bosanquet, S.D.S., Hill, M.O. and Preston, C.D. 2014. Atlas of British and Irish bryophytes. Volume 1. Pisces Publication, Newbury

Siden siteres som:

Hassel K (2018, 5. juni). Lunularia cruciata, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 4. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/3080