Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fisker

Acipenser oxyrinchus atlanterhavstør

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten er ikke fremmed i Norge.

NB - Vurderingen er justert etter publisering:
Arten har endret status fra etablert før 1800 til ikke fremmed.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Atlanterhavstør fantes i elver kring Østersjøen-Skagerakk/Kattegatt-Nordsjøen (etablert for rundt 1.200 år siden av migrerende individer fra Nord-Amerika), men gikk tilbake på 1900-t og ble utryddet på 1960-tallet som resultat av overfiske og habitatforandringer (Ludwig et al. 2008). Denne arten er re-etablert i enkelte elver i Østersjøen basert på utsetting av fisk fra Nord-Amerika (Kolman et al. 2011).Det er veldig vanskelig å skille mellom atlanterhavstør og stør (Acipenser sturio) og det bør helst bekreftes med genetiske metoder (Vecsei et al. 2001), forveksling med stør kan derfor ikke helt utelukkes.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 2 1 2 4 2 4 8
Forekomstareal (km2) 8 1 2 8 16 18
Utbredelsesområde (km2) 60000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Det er usikkert om arten vil kunne etablere seg i Norge, og i hvor stor grad den vil kunne spre seg. Man har bare funnet noen få individ i Norge, og arten er idag ikke livskraftig i Europa. Det er derfor vanskelig å si om arten vil øke eller minke fremover. Men om man lykkes å innføre arten igjen i vårt nærområde, så kan den øke i utbredelse også i Norge. Fiskeri, vannkraft og forurensning utgjør en trussel for arten.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 2 16 32

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
2011 2017 Son og Jæren 2
( 2   *  2)
8
( 8   *  2)
OsA

Utbredelseshistorikk i utlandet

Det fantes en populasjon av atlanterhavstør i Østersjøen (etablert for rundt 1.200 år siden av migrerende individer fra Nord-Amerika), men den ble utryddet på 1960-tallet som resultat av overfiske og habitatforandringer (Ludwig et al. 2008). Denne arten er re-etablert i enkelte elver i Østersjøen basert på utsetting av fisk fra Nord-Amerika (Kolman et al. 2011). Atlanterhavsstør er også dokumentert funnet andre steder i Europa (Popovic et al. 2014, 2016).

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Uspesifisert
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Atlanterhavet nordvest
 • Atlanterhavet nordøst
 • Østersjøen

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Uspesifisert
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Atlanterhavet nordvest
 • Atlanterhavet nordøst
 • Østersjøen
Atlanterhavsstør er nasjonalt utdødd i Sverige, men man har gjort enkelte funn av den i Østersjøen i senere år (www.artdatabanken.se). Arten er (blir forsøkt) reetablert i Polen / Østersjøen (Kolman et al. 2011).

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 2010-

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 2011 Son, Oslofjorden

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
H1 Havvannmasser
0.0-1.9
0.0
H2 Sirkulerende vannmasser i fysisk avgrensede saltvannsforekomster
0.0-1.9
0.0
F1 Elvevannmasser
0.0-1.9
0.0
F2 Sirkulerende innsjøvannmasser
0.0-1.9
0.0

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
egenspredning Introduksjon Ukjent 2 - 10 Pågående mulig egenspredning av individ utsatt til restaureringstiltak i Polen

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 15

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
fiskeri (rom til kaviar)
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Vecsei P, Charette R, Trukshin I, Maliepaard T, Hochleithner M, Lafleur Y. 2001. CITES identification guide - sturgeons and paddlefish: guide to the identification of sturgeon and paddlefish species cotrolled under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Environment Canada, Ottawa, 181 pp
 • Ludwig A, Arndt U, Lippold S, Benecke N, Debus L, King TL, Matsumura S. 2008. Tracing the first steps of American sturgeon pioneers in Europe. BMC Evolutionary Biology 8: 221
 • Kolman R, Kapusta A, Duda A, Wiszniewski G. 2011. Review of the current status of the Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815, in Poland: principles, previous experience, and results. Journal of Applied Ichthyology 27: 186-191
 • Artdatabanken, Sverige. Artfakta/Atlantisk stör
 • Havs- och Vattenmyndigheten, Sverige. Arter
 • Popovic D, Panagiotopoulou H, Baca M, Stefaniak K, Mackiewicz P, Makowiecki D, King TL, Gruchota J, Weglenski P, Stankovic A. 2014. The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography 41: 1590-1602

Siden siteres som:

Forsgren E, Hesthagen T, Finstad AG, Wienerroither R, Nedreaas K og Bjelland O (2019, 5. februar). Acipenser oxyrinchus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 5. februar) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/3056

Tidligere versjon:

Forsgren E, Hesthagen T, Finstad AG, Wienerroither R, Nedreaas K og Bjelland O (2018, 5. juni). Acipenser oxyrinchus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 5. februar) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/old_version/N_3056.2018-06-05.pdf