Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Populus ×candicans ontariopoppel

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Taxonet er rangert under artsnivået og deler «moderartens» status.

  • SE Svært høy risiko
  • HI Høy risiko
  • PH Potensielt høy risiko
  • LO Lav risiko
  • NK Ingen kjent risiko
  • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Ontariopoppel Populus balsamifera cv. 'Gileadensis' er en kultivar av balsampoppel. Den vurderes under balsampoppel, og opplysninger som kan føres til 'Elongata', er angitt i dokumentasjonsfilen for arten. Den går ofte også under navnene P. candicans auct. eller P. x jackii og har vært regnet som en hybrid mellom balsampoppel og den nordamerikanske P. deltoides, men kjemiske undersøkelser har vist at den hører inn under balsampoppel og uten innslag av P. deltoides (Greenway et al. 1992). Den er mest dyrket i kyststrøk og i låglandet nord til Trøndelag.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Nåværende utbredelse

Kom til vurderingsområdet fra

Første observasjon i Norge

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

  • Generasjonstid (år):

Øvrige effekter

Helseeffekter
Økonomiske effekter
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Effekter på opphavsbestanden

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

  • Greenway, W., English, S. & Whatley, F. 1992. Relationships of Populus x acuminata and Populus x generosa with their parental species examined by gas chromatography - mass spectrometry of bud exudes. Canad. J. Bot. 70: 212-221.

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Populus ×candicans, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 25. April) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/3012