Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Abies koreana koreansk edelgran

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har moderat invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 3B,1

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 (21) [31] 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 3B , med usikkerhet ned.

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Koreaedelgran Abies koreana kommer fra Korea og er et lite tre som formerer seg med frø. Frøene har nokså begrenset vindspredning fordi arten ikke er så høgvokst som mange av dens slektninger. Arten dyrkes litt som prydtre.

Koreaedelgran er de siste årene funnet frøforvillet tre steder, først i Ro Sandnes: Fløivik, "Mortvedts hytte innerst i Revågen 1 m høyt ungtre, rikt konglebærende, frøforvillet ca 20 m unna fra 2 store, 6-7 m høye trær". Vi regner dette som begynnelsen på en etablering. Senere er den funnet i VA Sirdal 2015 og ST Melhus 2016.

Arten er innført som prydtre, reproduserer i ung alder, ca. 10 år, og viderespres med frø.

Arten har et moderat (med usikkerhet til begrenset) invasjonspotensial. Dette er en kombinasjon av begrenset (til kort) median levetid og moderat (til begrenset) ekspansjonshastighet. Estimatene er bygd på svært tynt tallmateriale konsentrert til noen få år, og kan være for høge (sjøl om vi har anslått usikkerhet nedover).

Det er ingen kjent negativ økologisk effekt knyttet til arten.

Konklusjon

Koreaedelgran vurderes å medføre låg økologisk risiko, og bare på grunn av invasjonspotensialet.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 2   10 - 59 år       ⇓

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Sikkert mindre enn 50 individer foreløpig, men dette er en langlevd art og vi justerer opp fra CR til EN, dvs. median levetid over 10 år, på grunn av et estimert forekomstareal på 60 km2 (EN etter B2-kriteriet, med ned mot grensa til CR). Vi setter usikkerhet nedover på grunn av lågt individtall (D1-kriteriet) og lite informasjon om forekomstene.
Gjeldende rødlistekriterium
B2 D1
Rødlistekategori
EN

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 3   160 - 499 m/år       ⇓

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
5,7
Beskriv underliggende antakelser og data
Svært dårlig tallgrunnlag. To nye forekomster (og mørketall 5) på 7 år gir 5,7 km2/år. Vi setter usikkerhet nedover på grunn av det magre og usikre tallmaterialet.
Ekspansjonshastighet i m/år
212.69

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Trolig begrenset til boreonemoral (og kanskje sørboreal) sone og noe oseaniske seksjoner.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 12 2 5 8 24 60 96
Utbredelsesområde (km2) 10000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 50

Potensiell utbredelse

Arten er et attraktivt prydtre, i økende bruk, og med god evne til å formere og spre seg. Vi regner med en betydelig økning de neste 50 årene, estimert til en tredobling i forekomstareal. Det potensielle utbredelsesområdet omfatter kanskje kyststrøkene til Trøndelag.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 72 180 300

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Koreaedelgran er de siste årene funnet frøforvillet tre steder, først i Ro Sandnes: Fløivik, "Mortvedts hytte innerst i Revågen 1 m høyt ungtre, rikt konglebærende, frøforvillet ca 20 m unna fra 2 store, 6-7 m høye trær". Vi regner dette som begynnelsen på en etablering. Senere er den funnet i VA Sirdal 2015 og ST Melhus 2016.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
2001 2016 VA Sirdal 2015; Ro Sandnes 2009; ST Melhus 2016 12
( 12   *  1)
Va,Ro,St

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Asia
Øst-Asia: Korea.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innført prydtre, uvisst hvorfra.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 2009

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 2009 Ro Sandnes: Fløivik 2009 Ro Sandnes: Fløivik

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
fra hager/hagebruk Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Pågående
fra grøntanlegg Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Pågående

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 20

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Arten er brukt i juletre- og pyntegrøntplantasjer.
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Abies koreana, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 11. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2260