Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marine invertebrater

Botrylloides violaceus

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Høy risiko HI

Arten har moderat invasjonspotensiale, og middels økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 3B,3E

Med usikkerhet: HI (LO)

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 [33] 43
12 22 (32) 42
11 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 3B

Økologisk effekt: 3E , med usikkerhet ned.

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Kappedyr og er marin.

Botrylloides violaceus er et kolonidannende sekkdyr som forekommer på hardbunn på grunt vann, gjerne med noen grad av forstyrrelse. Arten er mest vanlig på kunstig substrat og vertikale flater og er rask til å kolonisere ledig substrat. B. violaceus danner overtrekk på substratet (som også kan være andre organismer), og kan også danne større, opprette puteformede kolonier. Arten tilhører en gruppe sekkedyr som er vanskelige å identifisere og som behøver nærmere taksonomisk utredning. Det er trolig at den har vært forvekslet med den nærstående B. leachi og kan derfor ha større utbredelse enn det som er kjent. Naturlig opprinnelse er Japan. I Europa ble den rapportert fra Italia i 1993 og fra Nederland i 2000. Den er i dag kjent fra Nederland, Frankrike, England, Irland og Norge (Egersundområdet).

Arten er observert i en rekke lokaliteter i Egersundsområdet de siste 10 årene (ca 2007, Erling Svendsen pers. kom.). Det har vært usikkerhet knyttet til artsbestemmelse, men den er nå fastslått av taksonomisk ekspertise. (E.Svendsen, pers. komm.).

Spredningsmåter er ukjent, men den lokale etableringen kan tyde mer på ett eller noen få introduksjonshendelser, fremfor en naturlig sekundærspredning langs norskekysten. Det er gjort mange funn av arten i småbåthavner hvor den vokser på brygger og flytebrygger. Dette tyder på at arten spres med trafikk av småbåter.

B. violaceus har både seksuell og aseksuell formering, og kan raskt kolonisere nye, ledige substrater. Videre spredning i Norge via båttrafikk er sannsynlig. Artens reproduksjonsevne øker ved stigende temperaturer (>13.5 C), og fremtidige klimaendringer vil sannsynligvis øke artens konkurranseevne i forhold til stedegne arter (Sorte et al. 2013, Dijkstra et al. 2017). Ut fra artens raske spredning i utlandet er B. violaceus vurdert til å ha et stort invasjonspotensial.

B. violaceus er vurdert til å ha en middels økologisk effekt på grunn av artens negative innvirkning på stedegne arter. Arten konkurrerer om plass og mat med andre fastsittende organismer, og kan overvokse andre arter. Fortrengning av stedegne arter av sekkedyr, mosdyr, rur og skjell er påvist ved flere forsøk i England ( Stachowicz et al. 2002, Bullard et al. 2004; Agius 2007; Rajbanshi and Pederson 2007; Dijkstra and Harris 2009). B. violaceus er funnet å fortrenge blåskjell (Mytilus edulis, Dijkstra and Harris 2009) og har negativ innvirkning på ålegras (Zostera marina, Wong and Vercaemer 2012). Arten har skapt problemer for skjelloppdrett i USA ved overgroing av kamskjell (Carman et al. 2010). Kolonisering av B. violaceus fører til en strukturell og funksjonell endring av habitatet ved at arten danner tette overtrekk på substratet (Dijkstra and Harris 2009).

Konklusjon

B. violaceus er et kolonidannende sekkedyr som har vært observert i Norge de siste 10 årene. Arten ble vurdert til "Lav risiko" i Svarteliste 2012 (Gerderaas m.fl 2012). Basert på ny informasjon om artens økologiske effekt i utlandet, samt revidering av tidligere artsbestemmelser i Norge, synes artens økologiske effekt og invasjonspotensiale være større enn tidligere anntatt. B. violaceus vurderes derfor til kategorien "høy risiko". Det er knyttet stor usikkerhet til vurderingen på grunn av manglende datagrunnlag om forekomst og økologisk effekt i Norge .


Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 2   10 - 59 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Spredte funn i Egersundområdet. Stor usikkerhet knyttet til artsbestemmelse og utbredelse.Artens forekomstareal er < 500 km2. Sporadiske observasjoner tyder på at arten forekommer på få eller fragmenterte lokaliteter. Artens forekomstareal faller innen kategorien 'sterk truet' (EN) under kriterium B2,
Gjeldende rødlistekriterium
B2a,c
Rødlistekategori
EN

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 3   160 - 499 m/år      

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
10
Beskriv underliggende antakelser og data
Observasjoner i Egersundsområdet. Erling Svendsen, pers. komm. Stor usikkerhet knyttet til ekspansjonsanslag.
Ekspansjonshastighet i m/år
183.97

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 3   Middels effekt       ⇓

Stedegen art   Nøkkel­art Effekt Lokal skala Type inter­aksjon Dis­tanse­effekt Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
Mytilus edulis LC Nei Fortrengning Ja Konkurranse om plass Nei Ja
Ostrea edulis NT Nei Moderat Nei Konkurranse om plass Nei Nei
Mytilus edulis LC Nei Moderat Nei Konkurranse om mat Nei Nei
Ostrea edulis NT Nei Moderat Nei Konkurranse om mat Nei Nei
Chlamys varia LC Nei Moderat Nei Konkurranse om plass Nei Nei
Chlamys varia LC Nei Moderat Nei Konkurranse om mat Nei Nei
Balanus balanus LC Nei Moderat Nei Konkurranse om plass Nei Nei
Semibalanus balanoides LC Nei Moderat Nei Konkurranse om plass Nei Nei
Zostera marina LC Nei Moderat Nei Andre Nei Nei

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes av klimaendringer.

Artens tolererer temperaturer innenfor nåværende og forventede temperaturregimer (Dijkstra, 2017). Forsøk og modeller har vist at artens konkurransefortrinn i forhold til stedegne arter øker ved stigende temperaturer som følge av klimaendringer ( Stachowicz mfl. 2002, Sorte et al. 2010)

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 15 1 10 100 15 150 1500
Forekomstareal (km2) 120 1 2 6 120 240 720
Utbredelsesområde (km2) 500
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 0

Potensiell utbredelse

Det er ikke noe ved artens temperatur- eller saltholdighetstoleranse som tilsier noen særlig grense for spredning langs Norskekysten. Arten er kolonidannende, og det vil være stor variasjon i antall individer mellom koloniene. Bestandstørrelse referer til forekomst av kolonier, ikke til enkeltindivider.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 200 500 800

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Arten er observert i en rekke lokaliteter i Egersundsområdet de siste 10 årene (ca 2007, Erling Svendsen pers. kom.). Det har vært usikkerhet knyttet til artsbestemmelse, men den er nå fastslått av taksonomisk ekspertise. (E.Svendsen, pers. komm.).
for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
2007 2017 Egersundsområdet 15
( 15   *  10)
120
( 120   *  2)
Arten er observert i en rekke lokaliteter i Egersundsområdet de siste 10 årene (ca 2007, Erling Svendsen pers. kom.). Det har vært usikkerhet knyttet til artsbestemmelse, men den er nå fastslått av taksonomisk ekspertise. (E.Svendsen, pers. komm.). Ro

Utbredelseshistorikk i utlandet

B. violaceus finnes naturlig i boreale områder ved Japan. Den ble introdusert til Nord-Amerika for omkring 40 år siden eller tidligere og har i dag vid utbredelse både på østsiden og vestsiden (Sewell m.fl. 2008). I Europa ble den rapportert fra Italia i 1993 og fra Nederland i 2000. Den er i dag kjent fra Nederland, Frankrike, England og Irland (Arenas m.fl. 2006, Gittenberger 2007, Minchin 2007, Sewell m.fl. 2008). Videre spredning er sannsynlig. Mange funn av arten er i småbåthavner hvor den vokser på brygger og flytebrygger. Trolig spres arten aktivt med trafikk av småbåter.

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

 • Stillehavet nordlig
Nordvestlige Stillehavet (Bl.a. Japan)

Nåværende utbredelse

 • Stillehavet nordlig
 • Stillehavet sørlig
 • Middelhavet
 • Atlanterhavet nordøst
 • Svartehavet
I Europa: Irland, Nederland, NorgeBotrylloidesviolaceus(violettunicate)

Kom til vurderingsområdet fra

 • Annet sted (utlandet)
 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Det er foreløpig ikke mulig å angi spredningsvei til Norge. Arten er sannsynligvis oversett langs kysten.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 2000-2009

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur ca 2007 Egersund-området 2007 Egersund-området 2007 Eggersund-området 2007 Egersund-området

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
M1-1 stille til temmelig beskyttet fast algebunn
0.0-1.9
0.0
M1-2 litt beskyttet-svakt eksponert sublitoral fastbunn
0.0-1.9
0.0
M1-5 nokså eksponert infralitoral fastbunn
0.0-1.9
0.0
M1-6 nokså eksponert øvre circalitoral fastbunn
0.0-1.9
0.0
M1-17 beskyttet-eksponert sublitoral bergvegg
0.0-1.9
0.0
M1-18 beskyttet-eksponert bergvegg under sublitoral
0.0-1.9
0.0
M3 Fast fjærebelte-bunn
0.0-1.9
0.0
M7-3 Salt undervannseng i hydrolitoral
0.0-1.9
0.0
M7-4 Salt undervannseng i sublitoral
0.0-1.9
0.0
M1-2 litt beskyttet-svakt eksponert sublitoral fastbunn
0.0-1.9
 • Enkeltarts-sammensetning
 • Artsgruppe-sammensetning
0.1-1.9
M1-18 beskyttet-eksponert bergvegg under sublitoral
0.0-1.9
 • Enkeltarts-sammensetning
 • Artsgruppe-sammensetning
0.0
M1-3 beskyttet infralitoral fastbunn
0.0-1.9
 • Enkeltarts-sammensetning
 • Artsgruppe-sammensetning
0.0
M1-1 stille til temmelig beskyttet fast algebunn
0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
 • Enkeltarts-sammensetning
0.0
M3 Fast fjærebelte-bunn
0.0-1.9
 • Enkeltarts-sammensetning
 • Artsgruppe-sammensetning
0.1-1.9
M3 Fast fjærebelte-bunn
0.0-1.9
 • Enkeltarts-sammensetning
 • Artsgruppe-sammensetning
0.0

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
med påvekst på skip Spredning Ukjent Ukjent Pågående Arten finnes i minst 30 lokaliteter i Egersund-området. Det er mest sannsynlig at den er introdusert til det området, men finnes for øyeblikket ikke noe informasjon som kan avklare detaljer.
med påvekst på skip Introduksjon Ukjent Ukjent Pågående Arten finnes i minst 30 lokaliteter i Egersund-området. Det er mest sannsynlig at den er introdusert til det området, men finnes for øyeblikket ikke noe informasjon som kan avklare detaljer.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Aseksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Er pestorganisme for skjelldyrking. Kolonidannende form som vokser over f.eks blåskjell
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Arenas, F. med flere 2006. Alien species and other notable records from a rapid assessment survey of marinas on the south coast of England Journal of Marine Biological Association UK 86: 1329-1337
 • Minchin, Dan 2007. Rapid coastal survey for targeted alien species associated with floating pontoons in Ireland Aquatic Invasions 2: 63-70
 • Gittenberger, A. 2007. recent population expansions of non-native ascidians in the Netherlands J. exp. Mar. Biol. Ecol. 342: 122-126
 • Gittenberger, A. 2009. Invasive tunicates on Zeeland and Prince Edward Island mussels, and management practices in the Netherlands Aquatic Invasions 4: 279-281
 • Sewell, J., Pearce S., Bishop J., Evans J.L. 2008. Investigations to determine the potential risk for certain non-native species to be introduced to North Wales with mussel seed dredged from wild seed beds. CCW Polich Research Report 06/3 82 s
 • Jenn Dijkstra 2017. Botrylloides violaceus Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International.
 • Minchin, D. 2007. A checklist of alien and cryptogenic aquatic species in Ireland. Aquatic Invasions 2(4):: 341-366
 • Dijkstra, J., Harrris, L.G., and Westerman, E. 2007. Distribution and long-term temporal pattterns of four invasive colonial ascidians in the Gulf of Mexico. J. of Exp Mar. Biol. and Ecol. 342: 61-68
 • Lambert, C.C. and Lambert, G. 1998. Non-indigenous ascidians in southern California harbors and marinas Marine Biology (1998) 130:: 675-688
 • Wong, M.C. and Vercaemer, B. 2012. Effects of invasive colonial tunicates and a native sponge on the growth, survival, and light attenuation of eelgrass (Zostera marina) Aquatic Invasions (2012) Volume 7, Issue 3:: 315–326
 • Erling Svendsen 2017. Funn av B. violaceus i Egersundområdet i ca 10 år. Personlig kommunikasjon
 • Dijkstra, Jennifer A.; Harris, Larry G. 2009. Maintenance of diversity altered by a shift in dominant species: implications for species coexistence, Marine Ecology Progress Series 387:: 71-80
 • Dijkstra, Jennifer A.; Westerman, Erica L.; Harris, Larry G. 2017. Elevated seasonal temperatures eliminate thermal barriers of reproduction of a dominant invasive species: A community state change for northern communities?, Diversity and Distributions 23:: 1182-1192
 • Sorte, Cascade J. B.; Jones, Sierra J.; Miller, Luke P. 2013. Geographic variation in temperature tolerance as an indicator of potential population responses to climate change, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 400:: 209-217
 • Carman, M. R.; Morris, J. A.; Karney, R. C.; Grunden, D. W. (2010). An initial assessment of native and invasive tunicates in shellfish aquaculture of the North American east coast, Journal of Applied Ichthyology 26:: 8-11
 • Bullard, Stephan G.; Whitlatch, Robert B.; Osman, Richard W. (2004). Checking the landing zone: do invertebrate larvae avoid settling near superior spatial competitors?, Marine Ecological Progress Series 280:: 239-247
 • Agius, Brad P. (2007). Spatial and temporal effects of pre-seeding plates with invasive ascidians: Growth, recruitment and community composition., Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 342:: 30-39
 • Rajbanshi, Rubi; Pederson, Judith (2007). Competition among invading ascidians and a native mussel., Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 342:: 163-165
 • Stachowicz, John J.; Terwin, Jeffrey R.; Whitlatch, Robert B.; Osman, Richard W. 2002. Linking climate change and biological invasions: ocean warming facilitates nonindigenous species invasions., Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 99:: 15497-15500

Siden siteres som:

Jelmert A, Gulliksen B, Oug E, Sundet J og Falkenhaug T (2018, 5. juni). Botrylloides violaceus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2022, 29. mai) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2187