Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Moser

Ricciocarpos natans svanemat

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Potensielt høy risiko PH

Arten har stort invasjonspotensiale, men ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 4A,1

Med usikkerhet: PH (LO)

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 21 (31) [41]
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 4A , med usikkerhet ned.

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Moser og er limnisk.

Svanemat Ricciocarpos natans er en vannplante som flyter på overflaten.

Svanemat ble først observert i Norge i 1976 i Gjølsjø i Østfold, den er senere funnet nord til nordenden av Øyeren ved Lillestrøm.

Arten spres trolig i første rekke med vannfugl, men det har også vært spekulert om den har blitt spredt som akvarieplante som er blitt helt ut i innsjøer. Arten produserer vegetative diasporer, og sporeproduksjon er sjelden i Europa. Fremtidig spredning vil trolig skje med trekkende vannfugl. Det er usikkert hvor stort det fremtidige utbredelsesområdet er men i Sverige er arten kjent nord til Hudiksvalli Hälsingland ( 61°51'N).

Datagrunnlaget for å beregne invasjonspotensialet er spinklet. Artens ekspansjonshastighet er beregnet til 232 m/år, basert på data fra Artskart.

Vi kjenner ingen økologiske effekter forårsaket av arten, men dette er heller ikke studert.

Konklusjon

Svanemat Ricciocarpos natans er vurdert til å utgjøre potensielt høy risiko (PH). Den ble først observert i Norge i 1976 i Gjølsjø i Østfold, og er senere funnet nord til nordenden av Øyeren ved Lillestrøm. Arten har 12 kjente forekomster, mørketallet er satt til 3 og antall individ per lokalitet er estimert til 200. Arten er hovedsakelig kjent fra eutrofe vannmasser og spres trolig med vannfugl. Så langt vi kjenner er spredningen av arten relativt effektiv, men vi kjenner ingen negative økologiske effekter av arten.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Utbredelsesområde 816 km2
Forekomstareal 144 km2 (inkludert mørketall)
Populasjon 12 000 individ (inkludert mørketall)
Få lokaliteter, men populasjon i vekst og ingen kjennskap til eksteme fluktuasjoner.
Gjeldende rødlistekriterium
B
Rødlistekategori
LC

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 3   160 - 499 m/år       ⇑ ⇓

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
232
Nedre kvartil
84
Øvre kvartil
642

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Ukjent, men en klimaforbedring kan ha en positiv effekt for arten.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Arten er ikke kjent med seksuell formering i Nord-Europa, men det er ganske vanlig i Nord-Amerika.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 2400 2 5 8 4800 12000 19200
Forekomstareal (km2) 48 2 3 5 96 144 240
Utbredelsesområde (km2) 816
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 0

Potensiell utbredelse

Arten er kjent fra 12 lokaliteter i 2017. Med et mørketall på 5 blir totalt antall lokaliteter 60. Vi antar 200 individ per lokalitet dvs. totalt 12 000 individ.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 60 240 400

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Svanemat ble først observert i Norge i 1976 i Gjølsjø i Østfold, den er senere funnet nord til nordenden av Øyeren ved Lillestrøm.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1976 2012 2400
( 2400   *  5)
48
( 48   *  3)
Antall ind. per lok. er estimert til 200. Øs,OsA

Utbredelseshistorikk i utlandet

Spredningshistorikken til svanemat er dårlig kjent i Europa. Men den regnes å være introdusert til Nord-Europa på grunn av at den er brukt som en flytende "prydplante" i dammer og akvarier (Essl & Lambdon 2009, in Handbook of alien species in Europe)

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Tilnærmet kosmopolitt, men mangler i Antarktiske og Arktiske områder.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1970-1979

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1976 Gjølsjø, Marker, Østfold

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
F2 Sirkulerende innsjøvannmasser
0.0-1.9
 • Eutrofiering
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Ukjent Ukjent Kun historisk

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
øvrig utsetting Introduksjon Ukjent Ukjent Ukjent Kan ha kommet til Norge som prydplante i akvarier?
egenspredning Spredning Ukjent Ukjent Pågående Spredning med ender eller gjess? Trolig, men ikke dokumentert.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Aseksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjente effekter
Økonomiske effekter
Ingen kjente effekter
Grunnleggende livsprosesser
 • Fotosyntese
 • Primærproduksjon
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ikke kjent
Effekter på opphavsbestanden
ikke kjent

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Skulberg, O. M. 1978. En ny lemnide i norsk flora - svanernat (Ricciocarpus natans) i Gjølsjøen, Haldenvassdraget. Blyttia 36: 27-34

Siden siteres som:

Hassel K (2018, 5. juni). Ricciocarpos natans, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 4. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/20