Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Moser

Orthodontium lineare

Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 2A,1

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 [21] 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 2A

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Moser og er terrestrisk.

Denne bladmosen er en dørstokkart. Den forekommer på sandjord og humusrik jord, i tillegg til å vokse på liggende død ved og basis av trær. Den produserer sporer regelmessig.


Spredning ved sporer.

Det er meget sannsynlig at arten kommer til Norge og det vil trolig skje ved egensprending av sporer. Vi vet at arten har spredt seg effektivt over det meste av mellomeuropa, men vi vet ikke hvor langt nord arten er i stand til å spre seg.

Ingen kjente økologiske effekter fra utlandet.

Konklusjon

Orthodontium lineare er ennå ikke kjent fra Norge, men forekommer på vestkysten av Sverige, Mellom-Europa og i Storbritania. Det er ikke kjent noen negative økologiske effekter av arten så langt og det forventes ikke at det vil bli negative effekter i Norge når den eventuelt kommer hit. Selv om artene produserer sporer har den ikke etablert seg i Norge. Arten vurderes derfor å ha lav risiko (LO).

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Utenlandske data
Gjeldende rødlistekriterium
B
Rødlistekategori
LC

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 1   < 50 m/år      

Estimeringsmåte b) Literaturdata på spredningshastighet
Litteraturverdi på spredningshastighet (m/år)
25
Usikkerhet
15
Antall utgangspunkt for spredning
1
Ekspansjonshastighet i m/år
25
Antakelser for litteraturestimatet er basert på
Vi har ingen estimat på spredningshastighet, men arten har etablert seg i de fleste sentraleuropeiske land etter at den ble introdusert i 1939. Den er kjent fra Sør-Sverige, men ikke Finland, Norge og Island. I Sør-Sverige virker det som om det er få nye lokaliter som er registrert i det nordlige delen av utbredelsen og utbredelsen har ikke endret seg særlig i nordlig retning de siste 15 år.

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Varmere klima øker muligheten for arten å etablere seg i Norge.

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Arten forekommer på svensk side av grensen mot Østfold.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 20 60 100

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge


Utbredelseshistorikk i utlandet

Orthdontium lineare er vidt utbredt på den sørlige halvkule og ble først observert i Europa i Storbritania i 1910. Første funn på fastlandseuropa var utenfor Berlin i 1939.
Arten er nå kjent fra Sør-Sverige, Storbritania og store deler av Mellomeuropa. I Sør-Sverige er arten kjent på vestkysten ikke langt fra grensa til Norge, arten kan derfor forventes å dukke opp i Østfold.

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Afrika
 • Oseania
Opprinnelig utbredelse Australia New Zealand og sørlige Afrika.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Afrika
 • Oseania
Europeisk utbredelse vest og sentral Europa nord til Sverige og øst til Kaliningrad, Slovakia og Ungarn.

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Det er ikke kjent fra hvilket av de to hovedutbredelsesområdene på den sørlige halvkule arten ble introdusert til Europa fra.

Første observasjon i Norge

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T4 Fastmarksskogsmark
0.0-1.9
0.0

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
egenspredning Introduksjon Ukjent Ukjent Kun i fremtiden Spredning ved sporer fra Svenske populasjoner, eller Britiske populasjoner er den mest sannsynlige veien arten kan komme til Norge på.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 10

Øvrige effekter

Helseeffekter
Økonomiske effekter
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Effekter på opphavsbestanden

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Weidema, I.R. 2000. Introduced species in the Nordic countries Nord 2000: 13, Nordic Council of Ministries, Copenhagen
 • Hassel, K. & Söderström, L. 2005. The expansion of the alien mosses orthodontium lineare and Campylopus introflexus in Britain and continental Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 97: 183-193

Siden siteres som:

Hassel K (2018, 5. juni). Orthodontium lineare, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 4. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/19