Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Moser

Lophocolea semiteres

Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Potensielt høy risiko PH

Arten har stort invasjonspotensiale, men ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 4AB,1

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 21 31 [41]
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 4AB

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Moser og er terrestrisk.

Denne levermosen er en dørstokkart, som kan vokse på eksponert torv og sandholdig jord, både eksponert og mer beskyttet under trær. Den forekommer også på liggende død ved, stubber og trebasiser av nåletrær. Den hører opprinnelig hjemme på den sørlige halvkule (Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Zimbave, Argentina og Chile), men har spredt seg effektivt etter at den ble introdusert til Europa. Arten er lokalt vanlig i Storbritannia.

Ikke kjent fra Norge.

Arten er særbu, men er kjent med sporofytter bl.a. i et område i Skottland. Vegetativ spredning ved fragmentering antas å være viktig for spredningen i Storbritannia, der militærkjøretøy, skogsmaskiner og biler nevnes som potensielle vektorer for spredningen ( Porley & Haynes 2009).

Arten er i spredning både i Storbritannia og Fastlands-Europa, men det er usikkert hvor langt nord den vil kunne spre seg.

Arten kan fortrenge naturlig forekommende arter, men vi har liten kunnskap om økologiske effekter.

Konklusjon

Arten er en dørstokkart, den ble først registrert i Storbritania i 1955 hvor den nå er kjent fra 31 "vice-counties" og 146 "hectades". Den har også spredt seg til Nederland, Belgia og Tyskland. Arten antas å ha størst potensial til å komme til vestlige deler av Norge fra Storbritania. Det er ingen kjente økologiske effekter, men basert på spredningen i Storbritannia er invasjonspotensialet høyt, den vurderes derfor til potensielt høy risiko (PH)


Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Utenlandske data
Gjeldende rødlistekriterium
B
Rødlistekategori
LC

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 500 m/år      

Estimeringsmåte b) Literaturdata på spredningshastighet
Litteraturverdi på spredningshastighet (m/år)
1000
Usikkerhet
900
Antall utgangspunkt for spredning
1
Ekspansjonshastighet i m/år
1000
Antakelser for litteraturestimatet er basert på
Vi har ingen gode data på artens spredning i Europa. De beste dataene er fra Storbritania og de danner grunnlaget for estimatet her. Det er usikkert hvor overførbart dette er til norske forhold.

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Arten forekommer under klimatisk lignede forhold i Storbritannia.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 20 60 100

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Ikke kjent fra Norge.

Utbredelseshistorikk i utlandet

Lophocolea semiteres forekommer naturlig på den sørlige halvkule, inkludert Australia, Tasmania, New Zealand, Sør Amerika og Sør Afrika. Første Europeiske funn var I 1955, fra en botanisk hage på øya Scilly I den Engelske kanal. I 1972 ble den samlet i Argyll, Scotland, også her fra en botanisk hage. På fastlandet i Europe er det første funn av L. semiteres fra 1987 i Belgia, og like etter i Nederland, begge land har nå mange lokaliteter med arten. Den er også kjent fra Tyskland. Litt over 50 år etter at den først ble registrert i Storbritania er L. semiteres nå kjent fra 31 vice counties.

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Afrika
 • Oseania
 • Sør-Amerika
Suboseanisk temperert, forekommer naturlig i Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Zimbave, Argentina og Chile.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Afrika
 • Oseania
 • Sør-Amerika
Første funn i Europa fra Storbritania i 1955, nå lokalt vanlig i Belgia og Nederland og på de Britiske øyer. Forekommer også i Tyskland.

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Usikkert hvilket område på den sørlige halvkule de Europeiske populasjonene stammer fra.

Første observasjon i Norge

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T4 Fastmarksskogsmark
0.0-1.9
0.0

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
med organisk emballasje Introduksjon Ukjent Ukjent Kun i fremtiden Kjent fra to botaniske hager i på de Britiske øyer.
egenspredning Introduksjon Ukjent Ukjent Kun i fremtiden Produserer sporer i Scottland

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Aseksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 10

Øvrige effekter

Helseeffekter
Økonomiske effekter
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Effekter på opphavsbestanden

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Stieperaere, H., Heylen, O. & Podoor, N. 1997. Differences in species composition of the bryophyte layer of some Belgian and Dutch pinewoods with and without the invading hepatic Lophocolea semiteres. Journal of Bryology 19: 425-434
 • Porley, R. & Haynes, T. 2009. An update on the alien liverwort Lophocolea semiteres (Lehm.) Mitt. at Greenham Common, Berkshire, and its spread in Britain and Ireland. Field Bryology 99: 3-9. 99: 3-9
 • Blockeel, T.L., Bosanquet, S.D.S., Hill, M.O. and Preston, C.D. 2014. Atlas of British and Irish bryophytes. Volume 1. Pisces Publication, Newbury

Siden siteres som:

Hassel K (2018, 5. juni). Lophocolea semiteres, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 4. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/18