Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Moser

Campylopus introflexus ribbesåtemose

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Svært høy risiko SE

Arten har stort invasjonspotensiale, og middels økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 4A,3D

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 [43]
12 22 32 42
11 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 4A

Økologisk effekt: 3D

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Moser og er terrestrisk.

Denne bladmosen er en pionerart på sandig og humusrik jord. Den har sin naturlige utbredelse på den sørlige halvkule, men ble introdusert til Europa og har siden spredt seg ved egen hjelp (Hassel & Söderstöm 2005). I Norge først og fremst knyttet til kystlynghei. Arten har godt sprednings- og etableringsevne. Den vokser i første rekke i miljø med en viss forstyrrelse, en gjengroing av kystlynghei kan derfor bremse artens spredning.

Ribbesåtemose Campylopus introflexus ble først observert i Hordaland i 1978. Arten er kjent langs kysten fra Østfold til Møre og Romsdal. Vi kjenner i dag 50 forekomster og det antas at det forekommer 20 individ per lokalitet, mørketallet for antall lokaliteter er satt til 3.

Den kan spre seg ved sporer og vegetativt med fragmenter.

Arten har høy forventet levealder i Norge. Det forventes at arten vil øke sin utbredelse til nye kommuner og fylker samtidig som det vil skje en fortetning i de områdene arten allerede finnes. Det er usikkert hvor langt nord arten kan spre seg, men kanskje så langt nord som vi finner kystlynghei.

Ribbesåtemose forekommer i Norge først og fremst i kystlynghei, men effekten arten vil ha på denne naturtypen er usikker på grunnav at det ikke finnes dokumentasjon i Norge. Disse vurderingene baserer seg derfor på kunnskap fra andre deler av Europa og i stor grad fra Nederland hvor arten har vært gjenstand for flere studier (Meulen 1987, Drake 2009). I Nederland er det vist at arten kan fortrenge stedegne arter og hindre etablering av bl.a. frø. Arten kan således påvirke suksesjonsprosessen i de naturtyper den inngår. Studiene fra Nederland er først og fremst fra sanddyne habitater og det er usikkert hvor stor overføringsverdi resultatene fra denne naturtypen har til kystlynghei i Norge. Men det er flere studier som viser at C. introflexus kan fortrenge andre mosearter ( Meulen 1987, Drake 2009), og den går inn og bruker det samme habitatet som den trua oddsåtemosen Campylopus brevipilus.

Konklusjon

Ribbesåtemose Campylopus introflexus er knyttet til kystlynghei i Sør og Midt-Norge. Arten er vurdert til å ha svært høy risiko SE fordi den har en forventet lang levetid, effektiv spredning og den kan påvirke arter i kystlynghei. Effekten av arten i kystlynhei, og arter knyttet til naturtypen, er usikker på grunn av at det ikke finnes dokumentasjon i Norge. Vurderingen bygger derfor på kunnskap fra andre geografiske områder.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Populasjon 5000 individ
Forekomstareal 6000 km2
Utbredelsesareal 116000 km2
Gjeldende rødlistekriterium
B
Rødlistekategori
LC

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 3   160 - 499 m/år       ⇑

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
339
Nedre kvartil
191
Øvre kvartil
602

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 3   Middels effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Stedegen art   Nøkkel­art Effekt Lokal skala Type inter­aksjon Dis­tanse­effekt Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
Campylopus brevipilus VU Nei Svak Nei Konkurranse om plass Nei Nei
Polytrichum piliferum LC Nei Svak Nei Konkurranse om plass Nei Nei

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 2   > 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

En klimaforbedring vil trolig være gunstig for artens spredning nordover langs norskekysten.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens økologiske effekter er begrensa til bestemte naturtyper
Økologiske effekter er først og fremst kjent fra sandynehabitat og kystlyngheihabitat.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 1000 2 5 8 2000 5000 8000
Forekomstareal (km2) 200 2 3 6 400 600 1200
Utbredelsesområde (km2) 116000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 0

Potensiell utbredelse

Arten er i spredning og den vokser gjerne i kystlynghei, det erderfor trolig at den kan fylle sin nisje i kyslynghei langs hele kysten til Lofoten.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 400 1200 2000

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Ribbesåtemose Campylopus introflexus ble først observert i Hordaland i 1978. Arten er kjent langs kysten fra Østfold til Møre og Romsdal. Vi kjenner i dag 50 forekomster og det antas at det forekommer 20 individ per lokalitet, mørketallet for antall lokaliteter er satt til 3.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1978 2017 1000
( 1000   *  5)
200
( 200   *  3)
50 forekomster, estimerer 20 individ per lokalitet (et individ er 1 m2).
Øs,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr

Utbredelseshistorikk i utlandet

Ribbesåtemose ble først funnet i Europa i 1941(England) og har senere spredt seg øst, sør og nord fra England. Det første funnet i fastlandseuropa er fra Bretange, Frankrike i 1954, den er nå kjent fra store deler av Europa inkludert den Iberiske halvøy, Italia, Polen Litauen, Finland og Island. Situasjonen i Storbritania beskriver spredningspotesialet hos ribbesåtemose, etter det første dunnet i 1941 er det en "lag phase" på omtrent 10 år før ekspansjonen skyter fart. I løpet av perioden 1952-1985 er arten registrert med minst en forekomst i nesten alle vice county i Storbritania. I løpet av omtrent 30 år har ribbesåtemose spredt seg over hele Storbritania.

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Afrika
 • Oseania
 • Sør-Amerika
Opprinnelig forekommende på den sørlige halvkule med sørlige Afrika, Sør-Amerika, Australia og New Zealand.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Introdusert til vestlige Nord-Amerika og Europa.

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Kom til Europa og Norge fra et eller flere av de opprinnelige områdene på den sørlige halvkule.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1970-1979

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1978 Sotra, Fjell, Hordaland

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  
Kystlynghei EN 0.0-1.9
 • Sandstabilisering
 • Enkeltarts-sammensetning
0.1-1.9

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T34 Kystlynghei
0.0-1.9
 • Enkeltarts-sammensetning
 • Sandstabilisering
0.1-1.9

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
egenspredning Spredning Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
egenspredning Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående Egenspredning er trolig årsak både til introduksjon og spredning i Norge.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Aseksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 5

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjente effekter
Økonomiske effekter
ingen kjente effekter
Grunnleggende livsprosesser
 • Fotosyntese
 • Primærproduksjon
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ikke kjent
Effekter på opphavsbestanden
Ikke kjent

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Weidema, I.R. 2000. Introduced species in the Nordic countries Nord 2000: 13, Nordic Council of Ministries, Copenhagen
 • Drake, J. A. (ed.) 2009. Handbook of alien species in Europe Pringer 399
 • Hassel, K. & Söderström, L. 2005. The expansion of the alien mosses orthodontium lineare and Campylopus introflexus in Britain and continental Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 97: 183-193
 • Meulen, F. van der, H. van der Hagen & B. Kruijsen 1987. Campy/opus introflexus. Invasion of a moss in Dutch coastal dunes. P. K. Ned. Akad. C. Bioi. 90: 73-80

Siden siteres som:

Hassel K (2018, 5. juni). Campylopus introflexus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 4. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/17