Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Parthenocissus inserta villvin

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Høy risiko HI

Arten har moderat invasjonspotensiale, og middels økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 3AB,3D

Med usikkerhet: HI (LO)

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 [33] 43
12 22 (32) 42
11 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 3AB

Økologisk effekt: 3D , med usikkerhet ned.

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Villvin Parthenocissus inserta er en flerårig klatrebusk fra Nord-Amerika. Den setter moden frukt (bær) som potensielt spres med fugl, men fruktene fullmodnes bare i varme somre her i landet ifølge Hansen (2004). Frøplanter er foreløpig ikke observert. Arten har imidlertid skudd som rotslår og kan derfor danne store kloner. Villvin har derfor mange permanente forekomster her i landet, til tross for manglende frøreproduksjon.

Arten ble tidlig funnet i Ak Asker 1909, men ekspansjonen startet fra rundt 1940, med utgangspunkt i Oslo og ST Trondheim, men senere i de fleste fylker i Sør- og Midt-Norge. I dag har arten forekomster i alle fylker fra Østfold til Vest-Agder med noen få spredte funn i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, men hovedvekten av funn er fra Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Villvin er en meget langlevd klatrebusk og er en gammel hageplante i Norge. Den omsettes nå i begrenset omfang fordi den er erstattet av P. quinquefolia som har evnen til å feste seg direkte på loddrette flater. Den er imidlertid en del brukt langs nye veianlegg, spesielt langs stygge, utsprengte berg og støyskjermer. Alle forekomstene synes å skyldes utkast fra hager eller klonal vekst fra planting langs veier og lignende.

Artens har et moderat invasjonspotensial på grunn av moderat median levetid og moderat ekspansjonshastighet.

Villvin vulderes å ha middels økologiske effekter. Villvin er i all hovedsak knyttet til sterkt endrete naturtyper, men er nå i ferd med å etablere seg i ulike typer skog f. eks. kalkfuruskog, edelløvskog og flommarkskog, trolig på grunn av hageutkast. Arten er dessuten i ferd med å bli et problem på grunnlendt kalkmark i Ekebergskråningen, på Malmøya og trolig andre steder i Oslofjordområdet, der den flere steder danner tette matter som fortrenger hjemlige, til dels sårbare og sjeldne planter, i økende omfang også i naturreservater. Arten er dokumentert å ha allelopatiske egenskaper (Csiszár 2009), men vi har ikke tillagt dette vekt fordi vi ikke kjenner betydningen av dette under våre forhold.

Konklusjon

Villvin vurderes til høg økologisk risiko med usikkerhet til låg risiko. Dette er en stor endring fra forrige vurderingsrunde (i 2012), da arten ble vurdert til ingen kjent risiko. Årsaken er en økning i utkast og utvoksning fra hager, med tilvoksning av berg og grunnlende, til dels i sårbare områder. Vi vil spesielt peke på indre Oslofjord, hvor innført villvin begynner å bli hyppig å se på de sårbare kalkbergene. Ved forrige vurderingsrunde ble det lagt større vekt på etablering av reproduserende bestand (frøreproduksjon), mens vi denne gang legger like stor vekt på vegetativ etablering.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 3   60 - 649 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Arten er dokumentert med et forekomstareal på nærmere over 400 km2, og med et estimert forekomstareal (mørketall inkludert) på 2000 km2. Dette ligger på grenseverdien mellom VU og NT etter B2-kriteriet. Vi velger VU fordi arten opplagt vil ha median levetid over 60 år, men mer tvilsom over mer enn 650 år.
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
VU

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 3   160 - 499 m/år      

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
227
Nedre kvartil
202
Øvre kvartil
254

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 3   Middels effekt       ⇓


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Artene i naturtypen   Blir trua arter eller nøkkel­arter i natur­typen på­virket Effekt Lokal skala Type inter­aksjon Dis­tanse­effekt Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
T2 Ja Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
T1 Nei Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
T2 Nei Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
T1 Nei Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
T1 Nei Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 2   > 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
 • Artens økologiske effekter er begrensa til bestemte naturtyper
Trolig begrenset til boreonemoral og sørboreal sone.Artens negative økologiske effekter er i hovedsak begrenset til grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 400 2 5 8 800 2000 3200
Utbredelsesområde (km2) 100000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 60

Potensiell utbredelse

Arten er fullstendig avhengig av spredning ved hjelp av hageutkast o.l., så potensielt utbredelesområde er avhengig av hvor mye arten blir brukt fremover, men vi antar potensiell utbredelse til å omfatte alle fylker til og med Trøndelag. Arten brukes mye langs veier. Forekomstarealet til arten har økt kraftig de siste årene, men ekspansjonshastigheten er ganske låg. Vi antar en dobling de neste 50 årene basert på ekspansjonshastigheten.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 1600 4000 6400

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Arten ble tidlig funnet i Ak Asker 1909, men ekspansjonen startet fra rundt 1940, med utgangspunkt i Oslo og ST Trondheim, men senere i de fleste fylker i Sør- og Midt-Norge. I dag har arten forekomster i alle fylker fra Østfold til Vest-Agder med noen få spredte funn i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, men hovedvekten av funn er fra Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1901 1920 Ak Asker: Løkenes 1909 4
( 4   *  1)
OsA
1921 1940 ST Trondheim: Gløshaugdalen 1937 4
( 4   *  1)
St
1941 1960 24
( 24   *  1)
OsA,St
1961 1980 28
( 28   *  1)
OsA,Bu,Va,St
1981 2000 68
( 68   *  1)
Øs,OsA,Bu,Te,Aa
2001 2016 68
( 68   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Mr
1909 2016 492
( 492   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Mr,St

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
Nord-Amerika: midtre og østre USA og sørøstre Canada.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innført hageplante, uvisst hvorfra.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1909

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1909 Ak Asker: Løkenes

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  
Temperert kystfuruskog EN 0.0-1.9
0.0
Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone VU fremtidig 2.0-4.9
 • Artsgruppe-sammensetning
0.1-1.9
Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone VU 0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
0.1-1.9

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke
0.0-1.9
0.0
T37-C-3 avfallsdeponi o.l.
0.0-1.9
0.0
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
0.0-1.9
0.0
T4 Fastmarksskogsmark
0.0-1.9
0.0
T39-C-4 sterkt modifiserte eller syntetiske, overveiende uorganisk faste substrater
0.0-1.9
0.0
T32 Semi-naturlig eng
0.0-1.9
0.0
T6 Strandberg
0.0-1.9
0.0
T1 Nakent berg
0.0-1.9
0.0
T2 Åpen grunnlendt mark
0.0-1.9
0.0
T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje
0.0-1.9
0.0
T30 Flomskogsmark
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående Planten importeres trolig i mindre grad nå enn tidligere.
øvrig/ukjent formål Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående Arten har vært kontraktsdyrket av Statens vegvesen i alle fall 2011-2016.

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til restaureringstiltak Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående Brukes av Stataens vegvesen langs nye veianlegg for å skjule f eks utsprengte berg og støyskjermer.
øvrig rømning/forvilling Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående Spres via hageutkast og utvoksning.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 15

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Hansen, O.B. 2004. Landskapsplanter, Lignoser i emnet PHG 213. Ås, Landbruksbokhandelen - NLH.
 • Csiszár, Á. 2009. Allelopathic Effects of Invasive Woody Plant Species in Hungary Acta Silv. Lign. Hung. 5: 9-17

URI

 • http://ias.biodiversity.be/species/show/133

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Parthenocissus inserta, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 5. March) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/1691