Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Mahonie Mahonia aquifolium

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Potensielt høy risiko PH

Arten har stort invasjonspotensiale, men ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 4A,1

Med usikkerhet: PH (LO)

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 21 (31) [41]
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 4A , med usikkerhet ned.

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Mahonie Mahonia aquifolia er en forholdsvis kortlevd busk som stammer fra nordvestlige Nord-Amerika (Stillehavsstatene). Den er rikt frøreproduserende, og de saftige bærene spres lett med fugl over til dels lange avstander (km). Arten er en meget populær hagebusk i Norge. Den forvilles og naturaliseres meget lett i skog, spesielt i noe baserik lågurtskog, men finnes også i mye skrinnere fastmarksskogtyper og i flommarkskog.

Mahonie ble først funnet forvillet i Te Kragerø i 1924, men var sjelden fram til 1980 (og da ofte feilbestemt som kristtorn!). Den har ekspandert meget sterkt de siste 30 årene, først i søndre Buskerud (på 1980- og 1990-tallene), deretter i Oslo-området (på 2000-tallet). Arten er nå kjent med stabile forekomster inn til Mjøsområdet og langs kysten minst til Møre og Romsdal. Videre spredning forventes.

Arten dyrkes som hagebusk og forvilles og naturaliseres meget lett i næringsrik, ofte tett og mørk skog (der den blomstrer og frøsetter dårligere enn i skogkanter og mer åpent kratt).

Mahonie har et stort invasjonspotensial pga. maksimum skår på median levetid (med usikkerhet ned til nivå 3) og en ekspansjonshastighet i delkategori 3 med usikkerhet oppover til delkategori 4.

Mahonie synes ikke å bli så ekspansiv at den fortrenger andre i betydelig grad, heller ikke så vanlig at dens fruktproduksjon påvirker balansen mellom planter med saftige frukter og de fuglene som spiser dem i betydelig grad. Den økologiske effekten synes derfor (foreløpig) å være for liten til at den passerer noen av terkselverdiene på denne aksen. Arten er i ekspansjon i lågurt- og høgstaude-skogtyper, med gran, furu, edellauvtrær eller en blanding, men uten store økologiske effekter.

Konklusjon

Mahonie vurderes til potensielt høg risiko (med usikkerhet til låg), foreløpig utelukkende på grunn av invasjonspotensialet (en stor, trygg og sterkt ekspanderende populasjon). Dette er en nedgradering fra høg risiko ved forrige vurdering (2012), hovedsakelig fordi vi i løpet av årene imellom ennå ikke har sett noen effekter som tilfredsstiller kravene til økologisk effekt.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år       ⇓

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Arten er dokumentert med totalt over 100 forekomster fra 11 fylker i Sør-Norge, hvorav 81 i perioden 2001-2016. Arten er også i økning og vil dermed etter D2-kriteriet (og trolig også alle andre rødliste-kriterier) vurderes som trygg. Anslått forekomstareal (med mørketall) ligger imidlertid på 2000 km2 som er grenseverdien mellom VU og NT for B2-kriteriet (sett bort fra underkriteriene). Vi velger NT med usikkerhet ned til VU.
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
NT

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 3   160 - 499 m/år       ⇑

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
484
Nedre kvartil
403
Øvre kvartil
574

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Trolig begrenset til boreonemoral sone, men arten er også klimatisk tilpasset å vokse i oseaniske deler av sørboreal sone.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 400 3 5 10 1200 2000 4000
Utbredelsesområde (km2) 93300
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 10,0

Potensiell utbredelse

Vi antar at arten også finnes i de andre fylkene på Sør- og Vestlandet og at arten kommer til å spre seg videre nord t.o.m. Nord-Trøndelag den kommende 50 års-perioden. Ut fra dagens ekspansjonshastighet anslår vi mer enn en dobling i forekomstareal.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 3000 5000 10000

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Mahonie ble først funnet forvillet i Te Kragerø i 1924, men var sjelden fram til 1980 (og da ofte feilbestemt som kristtorn!). Den har ekspandert meget sterkt de siste 30 årene, først i søndre Buskerud (på 1980- og 1990-tallene), deretter i Oslo-området (på 2000-tallet). Arten er nå kjent med stabile forekomster inn til Mjøsområdet og langs kysten minst til Møre og Romsdal. Videre spredning forventes.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1921 1940 Te Kragerø: "tunellen ved kragerø" 1924 12
( 12   *  1)
OsA,Ve,Te
1941 1960 12
( 12   *  1)
OsA,Ve,Te
1961 1980 12
( 12   *  1)
OsA,Te
1981 2000 80
( 80   *  1)
Øs,OsA,Bu
2001 2016 324
( 324   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Mr,St
1924 2016 416
( 416   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Mr,St

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Vestlige Nord-Amerika: British Columbia, California, Idaho, Montana, Oregon, Washington

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Mahonie dyrkes i stor stil, uvisst hvorfra materialet kommer.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1924

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1924 Te Kragerø: "tunellen ved kragerø" 1940 Ak Asker: under Skaugumsåsen

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T4-C-3 lågurtskog
2.0-4.9
0.0
T4-C-4 kalklågurtskog
2.0-4.9
0.0
T4-C-11 lyng-lågurtskog
0.0-1.9
0.0
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
0.0-1.9
0.0
T4-C-2 svak lågurtskog
0.0-1.9
0.0
T30 Flomskogsmark
2.0-4.9
0.0
T40 Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
fra hager/hagebruk Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
fra grøntanlegg Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
egenspredning Spredning Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 10,0

Øvrige effekter

Helseeffekter
Økonomiske effekter
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Effekter på opphavsbestanden

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Mahonia aquifolium, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2019, 22. februar) fra https://artsdatabanken.no/Fab2018/N/1517