Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Skunkkala Lysichiton americanus

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Høy risiko HI

Arten har moderat invasjonspotensiale, og middels økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 3A,3D

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 [33] 43
12 22 32 42
11 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 3A

Økologisk effekt: 3D

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Skunkkala Lysichiton americanum er en grovvokst, flerårig urt fra Stillehavsområdet i vestre Nord-Amerika, fra Nord-California nord til Sør-Alaska. Den blir opp til 50 cm høg (men ofte over 1 m brei). Den har frøformering og danner også kloner som kan fragmenteres. Fruktene er saftige og spres med fugl, potensielt over betydelig avstand (km). Arten er knyttet til våtmark, med eller uten skogsjikt. Den tåler skygge godt, men frøreproduserer bare der det er noe lys.

Skunkkala er nå funnet 15 steder, med tydelig økning i funnfrekvens etter 2000. Første funn ble gjort i 1985 i AA Arendal: Færvik, der den ved første innsamling i 1994 ble notert slik: "i våtmark ved nedlagt skole. Gammel, "kjent" lokalitet. Første gang besøkt av KMN i 1985 (flere fotos foreligger i arkivet). Kjell Magne Olsen opplyser 8.6.1994: av 2-300 individer var 83 store planter, av disse var 20-30 i blomst." I 2005 noteres det: "Stor bestand i sump nedover langs bekk, vond lukt." Senere funn er gjort i Øf Hvaler: Spjærøy i 2017, Ak Bærum: Vøyenenga fra 2010, Ro Vindafjord: Båtvika fra 2007, Kyrkjehølen fra 2008. Ho Bergen: Berlevatnet fra 2010, Os: Lepsøy i 2015, Tysnes: Stora Bjørnøy i 2016, Kvinnherad: Sandvoll i 1999, og MR Skodje: Solnør i 2017. Ved Berlevannet i 2010: "Nesttun, Berlevannets SV-side, like innenfor vannspeilet. I lysåpent ørevier-svartor-kratt m bjørk, på område dominert av Comarum. Ca. 15 planter over 7 x 5 m, fra store og grove, opp til 1 m høye, til småplanter, m stor avstand ml enkeltplantene." Arten har stort potensial for videre spredning og etablering i Norge.

Arten er innført som hageplante og spres ut fra hager med utkast og med fuglespredte frukter.

Invasjonspotensialet er moderat, i en kombinasjon av moderat lang median levetid og begrenset (til moderat) ekspansjonshastighet. Ekspansjonshastigheten (120-210 m/år) kan være undervurdert; flere nye funn i 2016-2017 er ikke kommet med blant de koordinatfestete opplysningene som ligger til grunn for beregningen.

Arten vurderes å ha middels økologiske effekter. Den er meget storvokst og kan fortrenge stedegne arter, om enn i beskjeden grad foreløpig. Naturtypene som arten invaderer, inneholder sårbare arter som kan bli påvirket.

Konklusjon

Skunkkala vurderes til høg økologisk risiko, på grunn av et moderat invasjonspotensial og middels økologiske effekter. Arten frøreproduserer og danner bestand i Norge, men har noe begrenset spredningsevne. Den plantes nokså lite fordi den er en spesialist i sump- og dam-anlegg, noe som ikke er vanlig (foreløpig) i norske hager. Arten er en langlevd flerårig urt, opp til 50 cm høg (men ofte over 1 m brei). Den er etablert i norsk natur - i flommark - med få forekomster foreløpig, men med markert økning de siste 20 år. Arten kan bli meget storvokst (eller rettere: breivokst) og trenger bort det meste andre som vokser der. Dette skjer foreløpig bare lokalt i Norge, men med en populasjon på 200-300 individer i AA Arendal: Færvik alene (og trolig det samme langs Sandvikselva i Ak Bærum), fortrenger arten opplagt en del. Mer fortrengning kan forventes når arten blir hyppigere.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 3   60 - 649 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Estimert forekomstareal ligger på 300 km2. Etter B2-kritieriet tilsvarer dette EN, men så lenge arten etablerer svært stabile og ekspanderende bestander, og vil være trygg minst i et 60 års-perspektiv. Vi velger derfor VU.
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
VU

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 2   50 - 159 m/år       ⇑

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
153
Nedre kvartil
122
Øvre kvartil
212

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 3   Middels effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Artene i naturtypen   Blir trua arter eller nøkkel­arter i natur­typen på­virket Effekt Lokal skala Type inter­aksjon Dis­tanse­effekt Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
V2 Ja Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
V8 Ja Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
V10 Ja Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
V2 Nei Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
V8 Nei Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
V10 Nei Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
 • Artens økologiske effekter er begrensa til bestemte naturtyper
Vil trolig være begrenset til boreonemoral og sørboreal sone og ikke for kontinentale seksjoner. Artens økologiske effekter er begrenset til noe næringsrik våtmark.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 60 3 5 8 180 300 480
Utbredelsesområde (km2) 80000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 20,0

Potensiell utbredelse

Vi anser at skunkkala har potensielt utbredelsesområde i boreonemoral og kanskje inn i sørboreal sone i kystfylkene fra Østfold og minst til Møre og Romsdal. Vi anslår omtrent en dobling i forekomstareal de kommende 50 år. Arten ekspanderer ikke raskt, men holder seg godt der den slår seg til.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 360 600 960

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Skunkkala er nå funnet 15 steder, med tydelig økning i funnfrekvens etter 2000. Første funn ble gjort i 1985 i AA Arendal: Færvik, der den ved første innsamling i 1994 ble notert slik: "i våtmark ved nedlagt skole. Gammel, "kjent" lokalitet. Første gang besøkt av KMN i 1985 (flere fotos foreligger i arkivet). Kjell Magne Olsen opplyser 8.6.1994: av 2-300 individer var 83 store planter, av disse var 20-30 i blomst." I 2005 noteres det: "Stor bestand i sump nedover langs bekk, vond lukt." Senere funn er gjort i Øf Hvaler: Spjærøy i 2017, Ak Bærum: Vøyenenga fra 2010, Ro Vindafjord: Båtvika fra 2007, Kyrkjehølen fra 2008. Ho Bergen: Berlevatnet fra 2010, Os: Lepsøy i 2015, Tysnes: Stora Bjørnøy i 2016, Kvinnherad: Sandvoll i 1999, og MR Skodje: Solnør i 2017. Ved Berlevannet i 2010: "Nesttun, Berlevannets SV-side, like innenfor vannspeilet. I lysåpent ørevier-svartor-kratt m bjørk, på område dominert av Comarum. Ca. 15 planter over 7 x 5 m, fra store og grove, opp til 1 m høye, til småplanter, m stor avstand ml enkeltplantene." Arten har stort potensial for videre spredning og etablering i Norge.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1981 2000 AA Arendal: Færvik fra 1985, Ho Kvinnherad 1999 8
( 8   *  1)
Aa,Ho
2001 2016 48
( 48   *  1)
Øs,OsA,Aa,Ro,Ho,Mr

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Vestlige Nord-Amerika fra California til Alaska.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Nord- og Mellom-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innført hageplante, uvisst hvorfra,

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1985

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1985 AA Arendal: Færvik

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
V2 Myr- og sumpskogsmark
0.0-1.9
0.0
V8 Strandsumpskogsmark
0.0-1.9
0.0
V10 Semi-naturlig våteng
0.0-1.9
0.0
V2 Myr- og sumpskogsmark
0.0-1.9
0.0
V8 Strandsumpskogsmark
0.0-1.9
0.0
V10 Semi-naturlig våteng
0.0-1.9
0.0
V2 Myr- og sumpskogsmark
0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
0.1-1.9
V8 Strandsumpskogsmark
0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
0.1-1.9
V10 Semi-naturlig våteng
0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
0.1-1.9

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
fra hager/hagebruk Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Pågående
øvrig/ukjent rømming/forvilling Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Pågående Utkast fra hager
egenspredning Spredning Flere ganger pr. 10. år Ukjent Pågående

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 10,0

Øvrige effekter

Helseeffekter
Økonomiske effekter
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Effekter på opphavsbestanden

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Lysichiton americanus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2019, 22. februar) fra https://artsdatabanken.no/Fab2018/N/1509