Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Fargeginst Genista tinctoria

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 2AB,1

Med usikkerhet: LO (NK)

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
(11) [21] 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 2AB , med usikkerhet ned.

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Fargeginst Genista tinctoria er en liten busk fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den har frøformering, men ingen eller svært svak klonal vekst. Arten er en gammel kulturplante - brukt til farging - og er trolig i hovedsak forvillet fra dyrkning.

Arten har hatt rundt 15 dokumenterte forekomster i Norge, noen av dem over lang tid som i Te Porsgrunn: Brevik 1891-1985 (minst), men ingen forekomst synes å ha blitt helt permanent. Første funn ble gjort på holmen der veien krysser Åkersvika i He Hamar i 1878, men her er arten ikke gjenfunnet. Etter 2000 er den bare dokumentert fra en håndfull steder - Oslo: Sognsveien 2008 2010, men har stått der i hvert fall siden 1979, kanskje siden 1937, Vf Tønsberg: Bollerød, én busk i 2005, Larvik: Nevlunghavn 2015, Te Kragerø: Farsjø 2013 og 2014 og VA Kristiansand: Tobienborg 2015. I Fi Sør-Varanger er arten kanskje en polemochor (krigsspredt) plante fra andre verdenskrig, men i tilfelle med overleving i henholdsvis 17 og 22 år på de to lokalitetene før den ble oppdaget. På tross av enkelte langvarige populasjoner, spesielt i Oslo, Te Porsgrunn: Brevik og kanskje Fi Sør-Varanger: Kirkenes-området, har arten aldri helt fått fotfeste i Norge.

Fargeginst er kanskje frøforvillet fra dyrkning og kan også (i Fi: Sør-Varanger) være krigsspredt med tysk hestefôr under andre verdenskrig. Det er ikke noe som tyder på utstrakt reproduksjon i norsk natur.

Arten har et begrenset invasjonspotensial (med usikkerhet til lite) på grunn av begrenset median levetid og begrenset (til lav) ekspansjonshastighet.

Det er ingen kjente negative økologiske effekter knyttet til arten.

Konklusjon

Fargeginst vurderes å ha lav økologisk risiko i norsk natur (med usikkerhet nedover til ingen kjentrisiko) på grunn av en kombinasjon mellom et begrenset (til lite) invasjonspotensial og ingen kjente negative økologiske effekter. Det er ukjent hvor mange stabile forekomster arten har, men det er i beste fall snakk om mindre enn ti.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 2   10 - 59 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Arten er dokumentert fra omlag 15 forekomster, men de fleste har trolig vært av begrenset varighet. Kun et fåtall forekomster er trolig intakte, og det er neppe snakk om mange individer pr. forekomst. Etter rødlistas D1-kritierium kvalifiserer dette for CR og laveste nivå på median levetid. Estimert forekomstareal (36 km2) tilsier EN etter B2-kriteriet, og vi anvender dette..
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
EN

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 2   50 - 159 m/år       ⇓

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
1,5
Beskriv underliggende antakelser og data
Det er 4 nye funn de siste 15 årene. Dette tilsvarer en årlig økning i forekomstareal på 4/15*4*3(mørketall)=3,2. Siden de fleste forekomstene ikke ser ut til å få ordentlig fotfeste, halverer vi dette tallet og setter usikkerhet nedover.
Ekspansjonshastighet i m/år
71.25

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 12 2 3 4 24 36 48
Utbredelsesområde (km2) 5000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 100

Potensiell utbredelse

Arten har et svært begrenset fotfeste i landet, og kun et fåtall av de ovennevnte forekomstene antas å fortsatt være til stede. Vi har ikke grunnlag for å anslå at denne arten kommer til å spre seg noe særlig framover; vi anslår tre nye forekomster på 50 år, men arten kan like gjerne gå tilbake (og har derfor satt både det lave og høye anslaget lavt).
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 24 36 48

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Arten har hatt rundt 15 dokumenterte forekomster i Norge, noen av dem over lang tid som i Te Porsgrunn: Brevik 1891-1985 (minst), men ingen forekomst synes å ha blitt helt permanent. Første funn ble gjort på holmen der veien krysser Åkersvika i He Hamar i 1878, men her er arten ikke gjenfunnet. Etter 2000 er den bare dokumentert fra en håndfull steder - Oslo: Sognsveien 2008 2010, men har stått der i hvert fall siden 1979, kanskje siden 1937, Vf Tønsberg: Bollerød, én busk i 2005, Larvik: Nevlunghavn 2015, Te Kragerø: Farsjø 2013 og 2014 og VA Kristiansand: Tobienborg 2015. I Fi Sør-Varanger er arten kanskje en polemochor (krigsspredt) plante fra andre verdenskrig, men i tilfelle med overleving i henholdsvis 17 og 22 år på de to lokalitetene før den ble oppdaget. På tross av enkelte langvarige populasjoner, spesielt i Oslo, Te Porsgrunn: Brevik og kanskje Fi Sør-Varanger: Kirkenes-området, har arten aldri helt fått fotfeste i Norge.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1861 1880 He Hamar: Broholmen i Åkersvika 1878 4
( 4   *  1)
He
1881 1900 Te Porsgrunn: Brevik, Åsen fra 1891 4
( 4   *  1)
Te
1901 1920 Te Porsgrunn: Brevik, Åsen 4
( 4   *  1)
Te
1921 1940 Te Porsgrunn: Brevik, Åsen, sist registrert i 1938; AA Tvedestrand: Sandøya 1931; Oslo 1937 1939 12
( 12   *  1)
OsA,Te,Aa
1941 1960 Ho Odda 1947 4
( 4   *  1)
Sannsynligvis også i Fi Sør-Varanger som polemochor etter andre verdenskrig. Ho
1961 1980 Øf Moss 1962; Oslo 1979; Ak Bærum 1980; Fi Sør-Varanger: to steder 1961 1966 20
( 20   *  1)
Øs,OsA,Fi
1981 2000 Øf Fredrikstad: Røds bruk (ballastplass, revitalisert frøbank?) 1995; VA Søgne: Vaglen 1998 8
( 8   *  1)
Øs,Va
2001 2016 20
( 20   *  1)
OsA,Ve,Te,Va
1878 2016 60
( 60   *  1)
Øs,OsA,He,Ve,Te,Aa,Va,Ho,Fi

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Arten er en gammel kulturplante og er dyrket til farging. Det er uvisst hvor materialet kommer fra.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1878

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1878 He Hamar: Åkersvika 1891 Te Porsgrunn: Brevik

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T43 Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg
0.0-1.9
0.0
T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke
0.0-1.9
0.0
T41 Oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng
0.0-1.9
0.0
T40 Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
0.0-1.9
0.0
T4 Fastmarksskogsmark
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Ukjent Ukjent Pågående
til jordbruk (planteproduksjon) Ukjent Ukjent Kun historisk Dyrket som fargeplante i tidligere tider.

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
fra hager/hagebruk Introduksjon Ukjent Ukjent Pågående
fra grøntanlegg Introduksjon Ukjent Ukjent Pågående
av fôr eller agn Introduksjon Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Kun historisk Innført, trolig med tysk hestefôr, under andre verdenskrig i Fi Sør-Varanger.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 10

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Genista tinctoria, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2021, 28. januar) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/1221