Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v*
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-17 storbregneskog
v