Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v*
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
m, v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
m, v*
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
m, v*
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
v
T4-C-9 lyngskog
m*, v*
10