Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-9 svakt intermediært og kalkfattig forblåst berg
v
T1-C-10 sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt forblåst berg
v
T28-C-1 kalkfattig polarørken
v
T28-C-2 intermediær og svakt kalkrik polarørken
v