Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
v
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
T28-C-3 sterkt kalkrik polarørken
v
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei