Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T9-C-1 fattig-intermediær mosetundra
v
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v, s-[MF·d|e]
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v, s-[MF·d|e]
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
V9-C-1 kalkfattig semi-naturlig myr
v*