CO
-
CR
-
EN
1
VU
3
NT
2
DD
-
LC
3
NE
6
Sum rødlistede
6
Sum totalt
15
Vurderingenhet Rødlistekategori
F1 - Elvevannmasser NT - Nær truet
F2 - Sirkulerende innsjøvannmasser LC - Intakt
Turbide innsjøvannmasser i små og/eller grunne innsjøer NT - Nær truet
Humøse dype innsjøer EN - Sterkt truet
Humøse grunne innsjøer VU - Sårbar
Sterkt kalkrike pytter, dammer og små innsjøer VU - Sårbar
L1 - Grunn limnisk fastbunn NE - Ikke vurdert
Kalkrike pytter, dammer og små innsjøer LC - Intakt
F3 - Ikke-sirkulerende innsjøvannmasser NE - Ikke vurdert
L2 - Grunn limnisk sedimentbunn NE - Ikke vurdert
L3 - Dyp limnisk sedimentbunn NE - Ikke vurdert
L4 - Helofytt-ferskvannssump LC - Intakt
Kalkrik helofyttsump VU - Sårbar
L5 - Ferskvannskildebunn NE - Ikke vurdert
L6 - Oksygenfattig limnisk sedimentbunn NE - Ikke vurdert