CO
-
CR
-
EN
4
VU
8
NT
8
DD
3
LC
15
NE
-
Sum rødlistede
23
Sum totalt
38
Vurderingenhet Rødlistekategori
T1 - Nakent berg LC - Intakt
Tørt kalkrikt berg i kontinentale områder VU - Sårbar
Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg NT - Nær truet
Overrislingsberg i østlige høyfjellstrøk EN - Sterkt truet
Fosseberg VU - Sårbar
Snøleieberg NT - Nær truet
T2 - Åpen grunnlendt mark LC - Intakt
Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone EN - Sterkt truet
Åpen grunnlendt kalkrik mark i sørboreal sone VU - Sårbar
T3 - Fjellhei, leside og tundra NT - Nær truet
T5 - Grotte og overheng LC - Intakt
T6 - Strandberg LC - Intakt
T7 - Snøleie VU - Sårbar
T8 - Fuglefjell-eng og fugletopp VU - Sårbar
T11 - Saltanrikningsmark i fjæresonen LC - Intakt
T13 - Rasmark LC - Intakt
T14 - Rabbe NT - Nær truet
T15 - Fosse-eng VU - Sårbar
T16 - Rasmarkhei og -eng LC - Intakt
T17 - Aktiv skredmark DD - Datamangel
Silt og leirskred EN - Sterkt truet
T18 - Åpen flomfastmark NT - Nær truet
T19 - Oppfrysningsmark LC - Intakt
T20 - Isinnfrysningsmark DD - Datamangel
T21 - Sanddynemark VU - Sårbar
Sørlig etablert sanddynemark EN - Sterkt truet
T22 - Fjellgrashei og grastundra LC - Intakt
T23 - Ferksvannsdriftvoll LC - Intakt
T24 - Driftvoll LC - Intakt
T25 - Historisk skredmark LC - Intakt
T26 - Breforland og snøavsmeltingsområde LC - Intakt
T27 - Blokkmark LC - Intakt
Snøleieblokkmark NT - Nær truet
Rabbeblokkmark NT - Nær truet
T29 - Grus- og steindominert strand og strandlinje LC - Intakt
Øvre sandstrand uten pionervegetasjon DD - Datamangel
V6 - Våtsnøleie og snøleiekilde VU - Sårbar
I1 - Snø og is NT - Nær truet