For å ivareta den faglige kvaliteten i Arter på nett, er det oppnevnt redaktører for de ulike artsgruppene.

I Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge beskrives vel hundre planter knyttet til de tradisjonelle kulturmarkene i regionen.

Artsdatabankens løsning Arter på nett inneholder kvalitetssikret informasjon om arter. For å ivareta den faglige kvaliteten oppnevnes det redaktører for de ulike artsgruppene. Redaktørene skal ha et overordnet blikk på innholdet i sin artsgruppe, på alle taksonomiske nivå. Dette inkluderer å kvalitetssikre innholdet, og å diskutere og finne løsninger i eventuelle faglige uenigheter.

Redaktørene kan selv legge inn informasjon om artene i sin artsgruppe.

Det må forventes evalueringer og justeringer av redaktørrollen underveis. Artsdatabanken ønsker at redaktører bidrar til å forme denne rollen, og at de også bidrar med innspill til forbedring av innhold og den tekniske løsningen.

Hvem kan bli redaktør?

Vi ønsker primært at redaktørene har tilknytning til vitenskapelige institusjoner. Andre personer med relevant faglig bakgrunn og kompetanse kan også gis redaktøransvar. Redaktørene oppnevnes for fem år, om ikke annet er avtalt.

Godtgjøring?

Det forventes at redaktører fra offentlige institusjoner ivaretar redaktørjobben gjennom sin ordinære jobb. Både redaktør og dennes institusjonstilknytning skal bli tydelig kreditert og synliggjort i den digitale løsningen.

Redaktørens instruks

 • Redaktør skal også selv være bidragsyter av data
 • Redaktøren skal ha et overordnet blikk på kvaliteten og konsistensen til innholdet i sin artsgruppe, på alle taksonomiske nivå
 • Redaktør skal sikre at nytt innhold er riktig og av god faglig kvalitet før publisering
  • informasjon skal være tidsnøytral
  • skal luke ut synsing og meninger om forvaltning (for eksempel forslag til tiltak)
  • data som allerede finnes i andre av Artsdatabankens tjenester skal ikke gjentas her (f.eks. info om rødliste/fremmede arter)
 • Redaktøren skal sørge for at utdatert innhold blir oppdatert
 • Redaktøren skal, i dialog med partene, finne løsninger i eventuelle faglige uenigheter om innhold på sin artsgruppe
 • Redaktør og redaktørens institusjon skal være synlig for publikum (ha en kort, oppdatert tekst om seg selv og gjerne med lenke til egen institusjons nettside)
 • Redaktøren skal, i dialog med andre redaktører og med Artsdatabanken, bidra til samordning på tvers av artsgruppene, forbedringer av tjenesten og utvikling av redaktørrollen
 • Redaktøren skal være pådriver for å få dataeiere til å bidra med data inn i tjenesten

Hvordan bli redaktør?

Vitenskapelige institusjoner kan melde inn ønske om å ivareta redaktørrollen. Slike henvendelser må inkludere følgende informasjon:

 • Artsgruppen det ønskes redaktøransvar for må angis
 • Den foreslåtte redaktørens CV legges ved
 • Om den foreslåtte redaktøren har kvalifikasjoner på artsgruppen utover det som fremkommer i CVen, skal dette beskrives
 • Bekreftelse fra administrativt ansvarlig ved den foreslåtte redaktørens institusjon skal vedlegges. Det skal også angis  egeninnsats fra institusjonen, for eksempel bruk av arbeidstid