Det er inngått avtaler med en rekke vitenskapelige institusjoner om leveranse av informasjon for et variert utvalg arter og artsgrupper. Datasettene vil bli lansert fortløpende, så snart de er ferdige. For mange av artsgruppene vil det også komme bestemmelsesnøkler. Foreløpig er følgende artsgrupper publisert eller avtalt å komme:

Akvaplan-niva

Akvaplan-niva har tilrettelagt informasjon om sjøstjerner.

BioFokus

BioFokus jobber med å tilrettelegge kjuker og moseslektene Herbertus, Bazzania, Mylia, Porella, Pleurozia, Odontoschissma, Radula, Sciurohypnum, Brachythecium, Brachytheciastrum, Eurhynchium, Eurhynchiastrum, Plasteurhynchium, Oxyrrhynchium, Microeurhynchium, Kindbergia, Rhynchostegium, Rhynchostegiella, Bryhnia, Ulota og Zygodon for Arter på nett, mens rovfluer og plantevepsgruppen Tenthredininae er publisert:

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har tilgjengeliggjort foto om arter fra store havdyp i norske farvann. Flere kommer:

  • Bildearkiv

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo jobber med å gjøre karplanter, hypogeiske sopper og utvalgte lavgrupper tilgjengelige i Arter på nett. Følgende artsgrupper er allerede publisert av NHM:

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi har tilrettelagt Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge for Arter på nett.

NORD Universitet

NORD Universitet har publisert informasjon om 40 arter i begerlavslekta Cladonia.

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tilrettelegger slørsopper for Arter på nett.

NINA har allerede publisert følgende artsgrupper:

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har publisert informasjon om muslingkreps i ferskvann i Arter på nett.

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet har publisert nettvinger, mudderfluer, kamelhalsfluer og mange moseslekter. De tilrettelegger nå informasjon om flere moseslekter, flekklav og nakensnegler.

Ocean Photo

Ocean Photo har overført hele sitt digitale bildearkiv til Artsdatabanken, ca 40 000 marine undervannsbilder. Bildene vil bli tilgjengelige på Artsdatabankens nettsider etter hvert som de legges inn. Søk bilder:

  • Bildearkiv

Pegon Film

Pegon Film har publiser mer enn 200 filmsnutter. Søk filmer:

  • Video gallery

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Universitetsmuseet i Bergen har tilrettelagt informasjon om boblesnegler (Cephalaspidea) for Arter på nett: