Bilde av en fisk

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

325 treff

325 treff

filter_list Filter

Antall vurderinger per kategori

0
RE regionalt utdødd
13
CR kritisk truet
65
EN sterkt truet
126
VU sårbar
121
NT nær truet
0
DD datamangel
0
LC livskraftig
0
NA ikke egnet
0
NE ikke vurdert

En vurdering har kun én kategori. Totalantallet tilsvarer derfor antall vurderinger i utvalget, nemlig 325.

Antall vurderinger per kriterium

35
A
223
B
23
C
72
D

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per utslagsgivende kriterium for kategori (A-D).

Antall vurderinger per habitattype

Arktisk
17
Fjell
27
Berg og ur
11
Skog
24
Ferskvann
325
Fjæresone
38
Flomsone
35
Snø og is
1
Kyst
33
Saltvann
32
Semi-naturlig mark
31
Sterkt endret mark
5
Våtmark
102

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per habitat. Flere habitattyper per vurdering er mulig.

Antall vurderinger per region

Østfold
139
Oslo og Akershus
132
Hedmark
99
Oppland
79
Buskerud
96
Vestfold
103
Telemark
81
Aust-Agder
74
Vest-Agder
66
Rogaland
71
Hordaland
55
Sogn og Fjordane
36
Møre og Romsdal
40
Trøndelag
68
Nordland
54
Troms
47
Finnmark
68
Svalbard
18
Jan Mayen
0
Nordsjøen
3
Norskehavet
2
Barentshavet sør
3
Barentshavet nord og Polhavet
15
Grønlandshavet
13

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per region eller havområde. Basert på kjent eller antatt forekomst.

Antall vurderinger per påvirkningsfaktor

Påvirkning på habitat
234
Forurensing
160
Klimatiske endringer
43
Påvirkning utenfor Norge
28
Høsting
17
Påvirkning fra stedegne arter
38
Tilfeldig mortalitet
9
Fremmede arter
19
Menneskelig forstyrrelse
25
Ukjent
18
Naturkatastrofer
6
Andre
2

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet som påvirkes negativt.

Viser side 1 av 13

Sitering

Artsdatabanken (2021, 24. november). Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021