Bilde av en fisk

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

34 169 treff

34169 treff

filter_list Filter

Antall vurderinger per kategori

112
RE regionalt utdødd
309
CR kritisk truet
999
EN sterkt truet
1570
VU sårbar
1444
NT nær truet
741
DD datamangel
19137
LC livskraftig
3408
NA ikke egnet
6449
NE ikke vurdert

En vurdering har kun én kategori. Totalantallet tilsvarer derfor antall vurderinger i utvalget, nemlig 34 169.

Antall vurderinger per kriterium

554
A
2609
B
974
C
777
D

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per utslagsgivende kriterium for kategori (A-D).

Antall vurderinger per habitattype

Arktisk
230
Fjell
897
Berg og ur
1152
Skog
4369
Ferskvann
1030
Fjæresone
378
Flomsone
511
Snø og is
43
Kyst
1186
Saltvann
3391
Semi-naturlig mark
2308
Sterkt endret mark
999
Våtmark
1532

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per habitat. Flere habitattyper per vurdering er mulig.

Antall vurderinger per region

Østfold
1342
Oslo og Akershus
1603
Hedmark
1076
Oppland
1247
Buskerud
1401
Vestfold
1387
Telemark
1505
Aust-Agder
1024
Vest-Agder
833
Rogaland
769
Hordaland
772
Sogn og Fjordane
732
Møre og Romsdal
762
Trøndelag
1067
Nordland
767
Troms
658
Finnmark
684
Svalbard
127
Jan Mayen
25
Nordsjøen
15
Norskehavet
23
Barentshavet sør
20
Barentshavet nord og Polhavet
34
Grønlandshavet
22

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per region eller havområde. Basert på kjent eller antatt forekomst.

Antall vurderinger per påvirkningsfaktor

Klimatiske endringer
441
Menneskelig forstyrrelse
220
Påvirkning på habitat
3679
Påvirkning fra stedegne arter
489
Forurensing
540
Fremmede arter
224
Høsting
72
Naturkatastrofer
39
Påvirkning utenfor Norge
64
Tilfeldig mortalitet
67
Ukjent
104
Andre
11

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet som påvirkes negativt.

Viser side 1367 av 1 367

Sitering

Artsdatabanken (2021, 24. november). Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/