Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter (Svalbard)

Nyseryllik Achillea ptarmica

Gjelder for Svalbard og sjøområder.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Nyseryllik Achillea ptarmica er funnet én gang på Svalbard, i Longyearbyen i 1939 med ikke-blomstrende planter (Hadac 1941, 1944). Den vurderes å være for varmekrevende til å kunne formere seg på Svalbard. Den reproduserer ikke over skoggrensa i fastlands-Norge.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 0 1 0
Utbredelsesområde (km2) 0
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk på Svalbard

Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1921 1940 Longyearbyen 1939 4
( 4   *  1)
Ingen resent forekomst Sv

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
Temperert og noe nord i borealt Eurasia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Trolig kommet til Svalbard fra fastlands-Norge, kanskje med dyrefôr.

Første observasjon på Svalbard

Første observasjon - 1939

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1939 Longyearbyen

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 5

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Hadac, E. 1944. Die Gefässpflanzen des "Sassengebietes" Vestspitsbergen. Skr. Svalb. Ishavet 87: 72 pp. + XIV Tafel
 • Hadac, E 1941. The introduced flora of Spitsbergen Det Kongelige Departementet for Handel, Sjøfart, Industri, Håndverk og Fiskeri 49

Siden siteres som:

Elven R og Westergaard KB (2018, 5. juni). Achillea ptarmica, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2019, 18. oktober) fra https://artsdatabanken.no/Fab2018/S/73