Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Cotoneaster horizontalis krypmispel

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Svært høy risiko SE

Arten har stort invasjonspotensiale, og middels økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 4AB,3DF

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 [43]
12 22 32 42
11 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 4AB

Økologisk effekt: 3DF

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Krypmispel-gruppa Cotoneaster horizontalis agg. omfatter flere mattedannende espalierbusker fra Kina og naboland. De vokser ut over bergflater og murer og på grunnlende, med best vekst og etablering på kalkrikt berg. Buskene er langlevde og har frøformering med produksjon av svære mengder av små, saftige, røde bærepler. Fruktene spises av fugl som flyr vekk og sprer frøene, trolig over betydelige distanser (kanskje kilometer i én enkelt spredningshendelse).
Noen Cotoneaster-arter er diploide med seksuell frøformering. Disse er oftest krysspollinerte og krever minst to individer på et sted før reproduksjon kan begynne, noe som ikke er så vanlig hos fuglespredte fremmede arter. De fleste Cotoneaster-arter er imidlertid tetraploide med aseksuell frøformering, og her kan ett enkelt individ raskt gi opphav til en hel bestand. Krypmispel-komplekset hører til den siste typen (Fryer & Hylmö 2009), noe som innebærer at én enkelt forvillet busk kan gi opphav til en populasjon.
Krypmispel-gruppa, slik den ligger bestemt i herbariene, er trolig et kompleks av flere arter, hovedsakelig fra serien Horizontales med 11 kjente arter. Arten(e) er innført som hageplante(r). Vi har ikke hatt kapasitet eller kompetanse til å studere dette materialet kritisk, men variasjonen i det innsamlete materialet tilsier at det dreier seg om flere arter (kanskje 5-10) og trolig også av andre serier enn Horizontales.

Art(er) av dette og nærstående kompleks ble først notert forvillet i 1981 i AA Grimstad og har siden ekspandert svært raskt, med økning til 60 observerte populasjoner i 2010 (og kanskje 10 ganger så mange i realiteten). De er nå kjent i kyststrøk fra Osloområdet til Nord-Trøndelag. De er gjennomgående noe varmekrevende og litt frostfølsomme, med frosttoleranse ned til -15 til -18 grader. Alle de kjente artene av series Horizontales har aseksuell frødannelse.

Arten er Innført som hageplanter og sprer seg ut fra hager og videre i naturen med fugl.

Invasjonspotensialet er stort, med lang median levetid og høg ekspansjonshastighet (580-800 m/år). Arten(e) har en mengde spredningspunkter fordi plantene er meget populære, særlig i noe berglendte hager og på murer.

Artene vurderes til å ha middels økologisk effekt. Artene danner tette matter som fortrenger omtrent alle andre planter. Artene i krypmispel-gruppa har en viss preferanse for baserike berg, dvs. naturtyper som også rommer mange truete og sårbare hjemlige planter. Krypmisplene har allerede en fortrengningseffekt på kalkøyene i Oslofjorden og kommer raskt til å få det mange flere steder langs kysten.

Konklusjon

Krypmispel vurderes til svært høg økologisk risiko fordi den har stort invasjonspotensial og middels økologiske effekter. Den er invasiv på grunnlende, på bergknauser og i sprekker i bergvegger, i kantkratt og i lysåpen skog, særlig på kalkgrunn. Den endrer sammensetningen av busksjiktet i krattvegetasjon, danner et nytt busksjikt på bergflater som ikke har et naturlig slikt. Arten er særlig ekspansiv på tørt, baserikt grunnlende i Sørøst-Norge, en utsatt naturtype med stort innslag av sjeldne og sårbare arter.

Risikovurderingen gjelder arten generelt, dvs. inkludert det som måtte foreligge av forvillede kultivarer (sorter). Datamaterialet som ligger til grunn for vurderingen, skiller ikke mellom ulike kultivarer, og kultivarer kan derfor ikke vurderes separat med utgangspunkt i de data vi har tilgjengelig. Miljødirektoratet har bedt om en økologisk risikovurdering av kultivaren ‘Spred’. Navnet er ikke akseptert av Royal Horticultural Society (se http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/HortGenera.asp), men er oppført i Norsk offisiell sortsliste fra 1988 (se Vike 2006), men ikke i 2005-utgaven, og er et resultat fra utprøving ved UMB av ulike kloner for å finne fram til hardføre og frodige typer. Vi finner lite relevant informasjon om denne kultivaren, men klonen som ble til kultivaren ’Spred’ utmerket seg med hensyn på herdighet, vekstkraft og frodighet. Det er derfor ikke noe som skulle tilsi at denne utgjør en lavere risiko enn arten(e) generelt. Vi kjenner ikke til andre kultivarer av Cotoneaster horizontalis som har dokumenterte egenskaper som vil kunne påvirke invasjonspotensialet og/eller økologisk effekt slik at man kunne forvente en annen risiko enn den som gis i den generelle vurderingen av arten.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Mer enn 100 kjente enkeltforekomster og høgt mørketall. Stor, trygg og økende populasjon. Estimert forekomstareal på 2340 km2, noe som tilsier NT etter B2-kriteriet.
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
NT

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 500 m/år      

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
670
Nedre kvartil
582
Øvre kvartil
810

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 3   Middels effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 2   Liten effekt      

Artene i naturtypen   Blir trua arter eller nøkkel­arter i natur­typen på­virket Effekt Lokal skala Type inter­aksjon Dis­tanse­effekt Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
T1-C-5 Ja Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
T1-C-7 Ja Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei
T1-C-3 Nei Moderat Nei Konkurranse om plass Nei Nei
T2-C-5 Nei Moderat Nei Konkurranse om plass Nei Nei
T2-C-7 Ja Moderat Ja Konkurranse om plass Nei Nei

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 3   ≥ 2%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Trolig begrenset til boreonemoral og de varmere delene av sørboreal sone.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 468 3 5 10 1404 2340 4680
Utbredelsesområde (km2) 145000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 10

Potensiell utbredelse

Arten eller artsgruppen er i meget rask økning i norsk natur. Den nærmer seg kanskje å ha nådd sitt potensielle utbredelsesområde (polygon), i kystfylkene til og med Trøndelag, men har fortsatt meget stort potensial for fortetning. Vi anslår omtrent en tredobling i forekomstareal de kommende 50 år.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 4200 7000 14000

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Art(er) av dette og nærstående kompleks ble først notert forvillet i 1981 i AA Grimstad og har siden ekspandert svært raskt, med økning til 60 observerte populasjoner i 2010 (og kanskje 10 ganger så mange i realiteten). De er nå kjent i kyststrøk fra Osloområdet til Nord-Trøndelag. De er gjennomgående noe varmekrevende og litt frostfølsomme, med frosttoleranse ned til -15 til -18 grader. Alle de kjente artene av series Horizontales har aseksuell frødannelse.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1981 2000 116
( 116   *  1)
OsA,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf
2001 2016 380
( 380   *  1)
Øs,OsA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Mr,St,Nt
1981 2016 468
( 468   *  1)
Øs,OsA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,St,Nt

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Asia
Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Asia
Øst-Asia: Sentral- og Nord-Kina (Sichuan, Gansu). Vi vurderer her imidlertid et blandet materiale som trolig omfatter en større gruppe av beslektete arter (krypmispel-gruppen), og trolig med noe ulik naturlig utbredelse.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Oseania
Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Asia

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innført hagebusk, uvisst hvorfra (men sikkert ikke direkte fra Kina).

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1981

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1981 AA Grimstad: Homborøy

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  
Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone VU fremtidig 5.0-9.9
 • Artsgruppe-sammensetning
2.0-4.9

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg
0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
 • Ubalanse mellom trofiske nivåer
0.1-1.9
T1-C-5 lite uttørkingseksponerte sterkt og litt kalkrike intermediære nakne berg
0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
 • Ubalanse mellom trofiske nivåer
0.1-1.9
T1-C-7 lite uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike nakne berg
2.0-4.9
 • Artsgruppe-sammensetning
 • Ubalanse mellom trofiske nivåer
2.0-4.9
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
0.0-1.9
 • Artsgruppe-sammensetning
 • Ubalanse mellom trofiske nivåer
0.1-1.9
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
2.0-4.9
 • Artsgruppe-sammensetning
 • Ubalanse mellom trofiske nivåer
2.0-4.9
T37 Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, rask suksesjon
0.0-1.9
0.0
T40 Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
fra hager/hagebruk Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
fra grøntanlegg Introduksjon Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
egenspredning Spredning Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Reproduksjon

 • Aseksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 15

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Kan bidra til økt næringstilgang til fuglebestander.
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Fryer, J. & Hylmö, B. 2009. Cotoneasters: A comprehensive guide to shrubs for flowers, fruit, and foliage. - Timber Press, Portland, Oregon.
 • Vike, E. 2006. Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav: Norske utvalg og foredlinger av busker og trær 177 pp

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Cotoneaster horizontalis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2022, 29. januar) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/845