Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Gul gåseblom Cota tinctoria

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten har vært etablert med en fast reproduserende bestand i Norge per 1800.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Gunnerus (1766-1776, nr. 534) omtaler gul gåseblom Cota tinctoria som ble sendt ham fra NT Verdal, og Wilse (1779) nevner den fra Øf Spydeberg. Også samlingsdataene tyder på at arten har vært nokså vidt utbredt allerede i tiårene rett etter 1800, noe som tyder på etablering før 1800. Blytt (1861: 585) skriver fra midten av 1800-tallet: "Paa Silurformationen ved Christiania gjør den Indtryk af at være vild eller er ialtfald fuldstændig naturaliseret; paa de fleste ... Steder (og muligvis paa alle) synes den at være indført ved Græsfrø eller paa anden Maade, da den dels forekommer ved Jernbanerne, dels paa kunstige Enge". I Danmark er arten funnet som makrofossil i København fra tidlig middelalder (Hartvig 2015). Vi går dermed ut fra at arten nok er fremmed, men at den har vært etablert før 1800 i Norge.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
Europa og Vest-Asia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Trolig kommet inn til Norge fra naturlig utbredelsesområde i Europa.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - -1800

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur -1800 flere steder

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 3

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Wilse, J.N. 1779. Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld og Egn i Aggershus-Stift udi Norge. Christiania 599 s.
 • Gunnerus, J.E. 1766-76. Flora norvegica. I-II
 • Hartvig, P. 2015. Atlas flora danica Gyldendal, København
 • Blytt, M.N. 1861. Norges Flora eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende Karplanter. 1. Brøgger & Christie, Christiania.

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Cota tinctoria, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2021, 23. april) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/837