Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Sandskrinneblom Arabidopsis arenosa

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Potensielt høy risiko PH

Arten har stort invasjonspotensiale, men ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 4AB,1

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 21 31 [41]
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 4AB

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Sandskrinneblom Arabidopsis arenosa er en østeuropeisk, ettårig art med meget stor frøproduksjon per individ. Den blomstrer tidlig og visner ofte ned før sankthans. Frøene spres passivt og med transportmidler, inkludert føtter/sko.

Sandskrinneblom synes å ha kommet inn omtrent samtidig på flere steder i VA Kristiansand, Vennesla og Mandal mellom 1870 og 1900, med et tidlig funn også i Ho Bergen 1877. Innførsel synes å ha skjedd med grasfrø og med transportmidler (særlig med tog). Spredningen de første tiårene var langsom, men økte fra ca. 1900 med et tidlig funn i Op Nord-Aurdal 1898. Ekspansjonen har siden vært jamn og rask inntil arten på 1940-tallet hadde nådd Troms og Øst-Finnmark (Sør-Varanger). Deretter er det skjedd fortetning, og fra ca. 1980 har arten vært omtrent like hyppig som den er i dag. Arten er funnet i alle fylker og opp til over 1200 m som frøreproduserende.

Arten kom trolig først inn med grasfrø og har siden spredt seg særlig sterkt med transportmidler langs veier og jernbane. Påfallende mange førstefunn i kommuner er gjort på jernbanestasjoner, særlig i innlandet.

Invasjonspotensialet er stort, med maksimum skår for median levetid og høg (med usikkerhet til moderat) ekspansjonshastighet. Det store invasjonspotensialet er et stykke på vei realisert i Sør-Norge, men ikke i Nord-Norge ennå. Arten er så vanlig i visse områder at den er sterkt underregistrert. Den har f.eks. hver vår en 50 km lang, nesten sammenhengende forekomst av individer langs hovedveien i Nord-Østerdalen (R. Elven, pers. obs.), men er bare registrert med herbariebelegg eller artsobservasjoner 3-4 ganger i hver kommune der.

Til tross for at arten forekommer i store mengder, kjenner vi ikke til noen negativ økologisk effekt. Den blomstrer og visner ned såpass tidlig at den knapt fører til noen fortrengning.

Konklusjon

Sandskrinneblom vurderes til potensielt høg risiko, og utelukkende på grunn av invasjonspotensialet. Arten inntar hovedsakelig diverse typer skrotemark, men er også lokalt (i Fi Sør-Varanger) etablert i sandmæler langs elver og kyst.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Forekomstareal på over 3200 km2 (16 000 med mørketall) tilsier LC etter B2-kritieret.
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
LC

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 500 m/år       ⇓

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
524
Nedre kvartil
337
Øvre kvartil
815

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 3200 3 5 8 9600 16000 25600
Utbredelsesområde (km2) 315000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 90

Potensiell utbredelse

Arten begynner å fylle sitt potensielle areal som omfatter hele Norge. Vi forventer en lågere ekspansjonshastighet i de kommende 50 årene enn i de foregående. Vi har anslått ca. 50 % økning i forekomstareal de kommende 50 år.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 15000 24000 37000

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Sandskrinneblom synes å ha kommet inn omtrent samtidig på flere steder i VA Kristiansand, Vennesla og Mandal mellom 1870 og 1900, med et tidlig funn også i Ho Bergen 1877. Innførsel synes å ha skjedd med grasfrø og med transportmidler (særlig med tog). Spredningen de første tiårene var langsom, men økte fra ca. 1900 med et tidlig funn i Op Nord-Aurdal 1898. Ekspansjonen har siden vært jamn og rask inntil arten på 1940-tallet hadde nådd Troms og Øst-Finnmark (Sør-Varanger). Deretter er det skjedd fortetning, og fra ca. 1980 har arten vært omtrent like hyppig som den er i dag. Arten er funnet i alle fylker og opp til over 1200 m som frøreproduserende.

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1861 1880 VA Kristiansand: Oddernes fra 1871, Vennesla: Vennesland fra 1871; Ho Bergen: Rothaugen 1877 12
( 12   *  1)
Va,Ho
1881 1900 32
( 32   *  1)
Op,Va,No
1901 1920 76
( 76   *  1)
OsA,He,Te,Aa,Va,Ho,No
1921 1940 156
( 156   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Aa,Va,Sf,St,Nt,No
1941 1960 364
( 364   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ho,St,Nt,No,Tr,Fi
1961 1980 820
( 820   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,St,Nt,No,Tr,Fi
1981 2000 1228
( 1228   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,St,Nt,No,Tr,Fi
2001 2016 1268
( 1268   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,St,Nt,No,Tr,Fi

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
Mellom-Europa, kanskje hjemlig såvidt nord til Danmark.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Temperert - Nemoral
 • Europa

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Trolig kommet inn som forurensning i grasfrø, sikkert fra naturlig utbredelsesområde.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1871

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1871 VA Kristiansand: Oddernes og VA Vennesla: Vennesland

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T13-C-3 kalkfattig grus- og sanddominert rasmark
0.0-1.9
0.0
T17-C-2 grus- og sandskred
0.0-1.9
0.0
T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke
2.0-4.9
0.0
T37 Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, rask suksesjon
2.0-4.9
0.0
T40 Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
2.0-4.9
0.0
T42 Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastmark med intensivt hevdpreg
0.0-1.9
0.0
T43 Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg
0.0-1.9
0.0
T45 Oppdyrket varig eng
0.0-1.9
0.0

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
av frø Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Kun historisk
med kjøretøy (biler, tog) Spredning Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
med ballastvann/sand Introduksjon Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Kun historisk
av habitatmateriale, jord o.l. Spredning Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående
med kjøretøy (biler, tog) Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Pågående

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Arabidopsis arenosa, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2021, 20. september) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/442