Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper

Phytophthora alni

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har begrensa invasjonspotensiale, og liten økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 2AB,2E

Med usikkerhet: LO (HI)

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 (23) 33 43
12 [22] (32) 42
11 21 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 2AB , med usikkerhet opp.

Økologisk effekt: 2E , med usikkerhet opp.

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Sopper og er limnisk,terrestrisk,parasitt.

I Norge fann vi Phytophthora alni på svartor (Alnus glutinosa) og gråor (Alnus incana) i Ås kommune i 2012 (Strømeng et al. 2012). I tillegg gjorde vi eit funn i Østfold i 2016. Arten har tre underartar; P. alni ssp. alni (PAA), P. alni ssp. uniformis (PAU) og P. alni ssp. multiformis (PAM). I Noreg har vi funne dei to førstnemnde. Typiske symptom er svarte, fuktige flekkar på stammene, oftast nær bakke. Infiserte tre vert glisne i krona, greiner daudar og nyveksten har korte internodier.

P. alni er så langt berre påvist i Ås, Akershus 2012 (Strømeng et al. 2012) og Østfold 2016 (upubliserte data), men skadd or er observert over store delar av landet. Noko av denne skaden skuldast ein annan Phytophthora-art (P. cambivora).

P. alni spreiar seg i vatn med såkalla svermesporar (zoosporar). Dei dannar også kvilesporar (oosporar) i jord som er svært hardføre. Oosporane kan i prinsippet drast med infisert jord til nye lokalitetar ved ferdsel av menneske og dyr. Over lange avstandar skjer spreiing med infisert plantemateriale.

Frå andre land, mellom anna Sverige (Redondo et al. 2015), er dette er eit patogen med stort invasjonspotensiale. Det har vore ei rask spreiing fleire stadar i Europa, spesielt i samband med flom i vassdrag. Dette er så langt ikkje tilfelle i Noreg, men mørketala kan vera store fordi det er avgrensa kor mykje som er undersøkt. Her i landet har vi berre stadfesta dette patogenet ved to lokalitetar.

Dei økologiske konsekvensane kan verta store dersom dette patogenet brer om seg slik som i andre europeiske land. Ikkje berre står or i fare for å verta borte langs vatn, bekkar og elvar, men dette vil også kunna føra til store erosjonsskadar og tap av habitat for andre stadeigne artar i norsk natur.

Konklusjon

Vi reknar med at P. alni vil kunna spreia seg i gråorbestand over heile landet, spesielt den hardføre underarten P. alni ssp. uniformis. Vi reknar også med at det er store mørketal for utbreiing i Noreg per i dag, både fordi store område ikkje er undersøkte og fordi det ofte er vanskeleg å få isolert denne skadegjeraren på kunstig vekstmedium (agar). P. alni er vurdert til låg risiko (LO) per i dag.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 2   10 - 59 år       ⇑

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Forekomstareal på 80 km" lagt til grunn
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
EN

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 2   50 - 159 m/år       ⇑

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
4 km2
Beskriv underliggende antakelser og data
Eit nytt funn i 2016
Ekspansjonshastighet i m/år
127.73

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%       ⇑

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 2   Liten effekt       ⇑

Stedegen art   Nøkkel­art Effekt Lokal skala Type inter­aksjon Dis­tanse­effekt Doku­mentert Gjelder doku­ment­asjonen norske for­hold
Alnus incana LC Nei Moderat Nei Parasittering Nei Ja True

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%       ⇑

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes av klimaendringer.

Klimaendringar vil gjera arten i stand ti å spreia seg høgare over havet og lengre nordover i landet

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 8 1 10 100 8 80 800
Utbredelsesområde (km2) 0
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 1

Potensiell utbredelse

Phytophthora alni er vanskeleg å isolera. Vi har observert Phytophthora symptom på or i heile landet (prøvane er ikkje ferdig analyserte per 2017). Det kan skuldast andre Phytophthora- artar som P. cambivora, men i prinsippet vil P. alni kunna spreia seg i heile landet, spesielt den hardføre underarten uniformis.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 100 500 1000

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

P. alni er så langt berre påvist i Ås, Akershus 2012 (Strømeng et al. 2012) og Østfold 2016 (upubliserte data), men skadd or er observert over store delar av landet. Noko av denne skaden skuldast ein annan Phytophthora-art (P. cambivora).
for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1950 2017 Ås 2012 (Strømeng et al. 2012) og Østfold 2016 (upubliserte data) 8
( 8   *  10)

Dei to funnstadane er knyt til Årungen i Ås, Akershus og Glommavassdraget i Østfold. På grunn av spreiing av zoosporar i vatn, reknar vi med store mørketal og tidoblar dei 4 km2 per funn.

Øs,OsA

Utbredelseshistorikk i utlandet

Etter første funn i England 1993 har P. alni vorte rapportert frå mange Europeiske land i tillegg til Alaska og Oregon, USA - http://forestphytophthoras.org/species/alni

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Boreal
 • Nord- og Mellom-Amerika
Phytophthora alni vart først funnen sør i England i 1993 (Brasier et al. 1995) og seinare i Alaska ( Adams 2008 ). Studiar av isolat frå begge kontinent gav grunnlag for å stadfesta opphavet av P. alni til Nord Amerika ( Aguayo 2013 ).

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
I tillegg til England og Alaska, er Phytophthora alni funnen i fleire Europiske land og i Oregon (http://forestphytophthoras.org/species/alni).

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Truleg eit anna europeisk land via import av or.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 2010-

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 2012 Ås, Akershus

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T43 Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg
0.0-1.9
 • Tresjiktstruktur
0.1-1.9
TS-T5 Levende vedaktige planter
0.1-1.9

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
som parasitter på/i planter Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Ukjent

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt på menneske
Økonomiske effekter
Fører til store tap av or, spesielt gråor (Alnus incana), langs vssdrag. Or i seg sjølv er ikkje ein økonomisk viktig art for skogbruket, men or er svært viktig for å binda elvebankar o.a. Reduksjon i orebestand kan føra til meir erosjons-skade ved flaum, og dermed potensielt store økonomiske tap.
Grunnleggende livsprosesser
 • Evolusjonære prosesser/økologiske interaksjoner
 • Fotosyntese
 • Primærproduksjon
 • Jord- og sedimentdannelse
Forsynende tjenester
 • Genetiske ressurser
Regulerende tjenest
 • Erosjonsbeskyttelse
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen
Effekter på opphavsbestanden
Det var daude oretre der P. alni vart funnen i Alaska.

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal
 • 3.pdf (706697 kB)
  Plakat som omtalar det første funnet av Phytophthora alni i Noreg

Referanser

Siden siteres som:

Talgø V, Brandrud TE, Nordén B, Sundheim L og Solheim H (2018, 5. juni). Phytophthora alni, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2022, 23. januar) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/3106