Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper

Suillus viscidus grå lerkesopp

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 2A,1

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 [21] (31) 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 2A , med usikkerhet opp.

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Sopper og er terrestrisk.

Grå lerkesopp Suillus viscidus er mykorrhizasopp knyttet strengt til lerk (som er fremmedart i spredning) og hjemmehørende i Sør- og Mellom-Europa i skoger av europeisk lerk..

Arten er sjelden i Norge (4 kjente forekomster), og ennå ikke funnet med sikkerhet utenfor hager/parker/plantasjer der lerk har vært plantet ("dyrket") som prydtre, men det er en viss sannsynlighet for en slik etablering over tid.

Arten spres ved introduksjoner med lerkeplanter og lokal egenspredning ved sporer. Få funn over tid i introduksjonsområdene tyder dog på liten egenspredning.

Arten vurderes å ha en svært liten økologisk effekt i lerkeplantasjer, og det er foreløpig ikke tegn på spredning ut i forvillete lerkebestand der den økologiske effekten kan være større.

Konklusjon

Grå lerkesopp (Suillus viscidus) vurderes å ha et relativt lite/moderat invasjonspotensiale, og en meget liten økologisk effkt. Samlet sett vurderes den til lav risiko.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 4   >= 650 år      

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
For estimering av populasjonenes forventede levetid er det tatt utgangspunkt i kjent forekomstareal inkludert mørketall (80 km2). Arten rødlistevurderes etter B2; har en fragmentert utbredelse, men vurderes ikke å være i nedgang. Dog stor usikkerhet; avhengig av hyppighet av introduksjon/import.
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
NT

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 1   < 50 m/år       ⇑

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
0
Beskriv underliggende antakelser og data
Økning pr. år vurderes som lav, men med stor usikkerhet.
Ekspansjonshastighet i m/år
0

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Geografisk variasjon i risiko

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 4 2 10 25 8 40 100
Forekomstareal (km2) 16 2 5 10 32 80 160
Utbredelsesområde (km2) 0
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 100

Potensiell utbredelse

Grå lerkesopp er kjent fra spredte forekomster i lerkeplantasjer i Sør-Norge, og har antageligvis reelt en større utbredelse (satore mørketall).
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 100 160 400

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Arten er sjelden i Norge (4 kjente forekomster), og ennå ikke funnet med sikkerhet utenfor hager/parker/plantasjer der lerk har vært plantet ("dyrket") som prydtre, men det er en viss sannsynlighet for en slik etablering over tid.
for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1950 2017 4
( 4   *  10)
16
( 16   *  5)
Arten er kjent fra 4 fylker, men forekommer trolig i lerkeplantasjer over større områder.
Øs,OsA,Ve,Ho

Utbredelseshistorikk i utlandet

Ukjent

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
Arten skal være hjemmehørende i sør- og mellom Europa, under europeisk lerk.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Arten er spredd med lerkeplanter til større områder.

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1960-1969

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs) 1963 Rømskog?
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T38-C-1 plantasjeskog
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
som annen smitte/forurensninger på/med planter Ukjent Ukjent Pågående Importeres med lerkeplanter (mykorrhizasopp; knyttet til røtter av lerk)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
som annen smitte/forurensninger på/med planter Introduksjon Ukjent Ukjent Pågående Kan trolig spres innefor landet på samme måte som den importeres; ved utplassering av lerkeplanter.
egenspredning Introduksjon Ukjent Ukjent Pågående Arten har trolig også en viss lokal sporespredning innefor plantefelt og kanskje mellom plantefelt i samme region.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Aseksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 10

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

URI

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm

Siden siteres som:

Brandrud TE, Nordén B, Sundheim L, Talgø V og Solheim H (2018, 5. juni). Suillus viscidus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 23. February) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/2619