Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater

Temnothorax crassispinus østlig dvergmaur

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten finnes ikke i Norge (tidligere feilangitt eller feilbestemt).

NB - Vurderingen er justert etter publisering:
Arten har endret status fra ikke fremmed til finnes ikke i Norge.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Arten er feilaktig publisert fra Norge (Sæthre et al. 2010).

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Nåværende utbredelse

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 2006

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Økonomiske effekter
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Effekter på opphavsbestanden

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
 • Seifert, B. 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra Verlag 368

Siden siteres som:

Ødegaard F, Endrestøl A, Elven H, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G, Velle G og Åstrøm S (2019, 5. februar). Temnothorax crassispinus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 9. februar) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/2505

Tidligere versjon:

Ødegaard F, Endrestøl A, Elven H, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G, Velle G og Åstrøm S (2018, 5. juni). Temnothorax crassispinus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 9. februar) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/old_version/N_2505.2018-06-05.pdf