Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Secale cereale rug

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten er en tradisjonell produksjonsart (i utstrakt bruk før 1700).

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Rug Secale cereale er en gammel kulturplante, trolig opprinnelig fra Vest-Asia. Den faller utafor avgrensningen for fremmedartsprosjektet fordi den har vært produksjonsart over lang tid. Den skal ha vært dyrket i Rogaland så tidlig som 400 e. Kr. Arten dyrkes i nokså stort omfang i Norge i dag, setter naturligvis moden frukt (korn), og kan også spire opp etter overvintring ute ("høstrug", og også i kanten av åkrer der rug har vært dyrket året før). Den greier likevel ikke å opprette eller opprettholde noen populasjon. Rug synes først å ha kommet i mer omfattende bruk som kornslag i Norge på 1800-tallet (sjøl om den synes å ha kommet med finsk svedjebruk på 1600-tallet som mer vanlig kornslag). Blytt (1861-1876) nevner ikke arten, noe som kunne antyde at arten ikke var funnet i norsk natur før etter 1875 (men både han og andre 1800-tallsbotanikere neglisjerte ofte kulturplanter). Det første dokumenterte funnet er da også fra 1877. Arten har siden hatt jamn opptreden i områder der rug dyrkes, langs veier og jernbaner der korn transporteres, og etter 1940 særlig ved møller og da ofte spirt opp fra importert korn. Det er ingen tegn på effektiv reproduksjon eller populasjonsdannelse noe sted til noen tid.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1861 1880 4
( 4   *  1)
Aa
1881 1900 28
( 28   *  1)
Øs,OsA,Te,Aa,Va,St,Nt
1901 1920 60
( 60   *  1)
Øs,OsA,Ve,Te,Va,Ho,Sf,St,Nt
1921 1940 84
( 84   *  1)
Øs,OsA,Te,Aa,Ro,Ho,Sf,Mr,St,Tr
1941 1960 48
( 48   *  1)
Øs,Va,Ho,St,No
1961 1980 72
( 72   *  1)
Øs,OsA,Op,Ve,Te,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,St
1981 2000 44
( 44   *  1)
Øs,OsA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ho
2001 2016 48
( 48   *  1)
Øs,OsA,Bu,Va,Nt

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Tørt
 • Asia
Gammel kulturplante, trolig fra Vest-Asia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Annet sted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Innført kornslag, uvisst hvorfra kommet til Norge, men med sikkerhet ikke direkte fra opprinnelsesområdet.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 400-tallet

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs) 400-tallet Rogaland
Norsk natur 1877 AA Arendal: "Øiestad (Fossum), Ugræsplante"

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Økonomisk viktig kornslag.
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
 • Mat
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Secale cereale, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2022, 3. desember) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/2034