Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Pisum sativum ert

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten er en tradisjonell produksjonsart (i utstrakt bruk før 1700).

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Ert Pisum sativum, inkl. P. arvense, er en ettårig, eldgammel kulturplante, trolig tatt i kultur i Tyrkia, og dyrket i stort omfang i Norge og har vært det siden jernalderen. Den skal dermed ikke risikovurderes fordi den er en utbredt, tradisjonell produksjonsart. Arten ble tatt inn i kultur og foredlet kanskje 10.000 år tilbake og er en av de aller eldste kulturplanter. I tillegg er ert for varmekrevende og kanskje for foredlet, til å kunne reprodusere og danne bestand i norsk natur. Den er imidlertid funnet en lang rekke ganger, og opplagt med formering over ett år (blir svært ofte funnet spirt fra overvintrete frø i åkrer, åkerkanter og enger).

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1761 1780 ST Trondheim: Gløshaugen 4
( 4   *  1)
St
1821 1840 Oslo 4
( 4   *  1)
OsA
1861 1880 20
( 20   *  1)
Bu,Aa,Va
1881 1900 64
( 64   *  1)
OsA,Op,Ve,Te,Aa,Va,Ho,St,Nt,No
1901 1920 188
( 188   *  1)
OsA,He,Op,Ve,Te,Aa,Va,Ho,Sf,Mr,Nt
1921 1940 260
( 260   *  1)
Øs,OsA,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ho,Sf,Mr,St,Nt
1941 1960 148
( 148   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ho,Sf,Nt,No,Fi
1961 1980 92
( 92   *  1)
Øs,OsA,Te,Va,Ro,Ho,St,No
1981 2000 140
( 140   *  1)
Øs,OsA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ho,Sf,Mr,St,No,Tr,Fi
2001 2016 164
( 164   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,St,Nt,No,Tr,Fi

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Tørt
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Asia
Subtropisk - Tørt
 • Asia
Trolig tatt i kultur i Lilleasia (dagens Tyrkia).

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Uspesifisert
 • Asia
 • Afrika
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
Subtropisk - Fuktig
 • Asia
 • Afrika
Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Afrika
 • Sør-Amerika
Tropisk -
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innført som grønnsakplante og fôrplante, uvisst hvorfra.

Første observasjon i Norge

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1840 Oslo

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Globalt viktig matplante.
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Pisum sativum, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2023, 9. februar) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/1795